Lokets avdelningar

Smultronet

Smultronet är en avdelning för barn mellan 1 och 2 år, där det är viktigt med trygghet, glädje och språk. Vi är närvarande pedagoger som deltar i barnens fria lek. Utevistelse är något som vi prioriterar. Där får barnen möjlighet att utveckla sin motorik och nyfikenhet. Vi utgår ifrån barnen och deras intressen när vi utformar verksamheten.

Lingonet

Lingonet är en avdelning för barn 3-5 år. På Lingonet arbetar vi efter barnens
intressen, och planerar verksamhet och miljö efter dessa. Sagoläsning med bland annat dramatiserade sagor är en naturlig del i verksamheten. Varje dagleker.jpg
är vi utomhus, antingen på gården eller i vår närmiljö. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, och att det finns tid till barnens lekar.

Blåbäret

Blåbäret är en avdelning för barn mellan 2 och 4 år. Vi arbetar mycket med barnens språkutveckling och värdesätter leken högt. I leken lär sig barnen att samarbeta, turas om och visa empati såväl inne som utomhus. De bearbetar känslor och upplevelser. Vi har samling varje dag för att uppmärksamma varje barn, få en gruppkänsla, sjunga sånger, rim och ramsor samt lyssna på sagor eller leka lekar.