Digitala verktyg för lärande

Skolan ska ansvara för att varje elev, efter genomgången grundskola, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Detta är i enlighet med Lgr-11, Övergripande mål och riktlinjer, kap. 2.2. I den nationella digitaliseringsstrategin för skolan, som regeringen beslutade om i oktober 2017, finns tre fokusområden, som vart och ett har mål och delmål, som ska vara uppnådda 2022:

  • Digital kompetens för alla inom skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Digitala hjälpmedel i skolan

I Hörby kommun har varje elev från årskurs 2 och uppåt tillgång till ett eget digitalt verktyg. Skolorna arbetar med G-Suite (Googles “Office-svit”) och ClassRoom i undervisningen och det digitala verktyget blir på så sätt ett naturligt arbetsredskap för eleverna. För att tillse att alla elever verkligen får optimal nytta av det digitala verktyget för sitt lärande, har det införskaffats ett antal digitala hjälpmedel/tjänster av olika slag. Det är skolans specialpedagoger som arbetar med eleverna kring dessa.

Projekt om inkludering och självständighet

Under 2018 har ett projekt “Inkludering och självständighet – med hjälp av digitala verktyg” bedrivits. Projektet har delfinansierats av SPSM – specialpedagogiska skolmyndigheten  och samtliga specialpedagoger inom grund- och särskolan har deltagit. Fokus har legat på specialpedagogernas digitala kompetens för att säkerställa att eleverna erbjuds likvärdigt stöd oavsett vilken skola i kommunen de går på. Som en del av projektet har specialpedagogerna byggt upp en digital stödfunktion. Tanken med denna är att eleverna och/eller deras vårdnadshavare själva ska kunna ta del av vilka digitala hjälpmedel/tjänster som finns och hur de fungerar. Den digitala stödfunktionen kommer att byggas ut efterhand.

Fick du hjälp av informationen på sidan?