Inackordering, reseersättning

Du kan få inackorderingstillägg om du ska bo och studera på annan ort än din hemort, eller om restiden överstiger två timmar per dag mellan hemmet och skolan.

Om du söker till en gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting (offentlig huvudman) så ansöker du om Inackorderingstillägg hos din hemkommun.

Övriga skolor

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Andrahandsmottagning

Genom ändringar i skollagen har elever från och med den 1 januari 2008 möjlighet att söka utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, s.k. andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning.

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingstillägg, dvs. nuvarande regler om inackorderingstillägg är inte utvidgade att omfatta även frisökning.

Vad krävs för att få bidrag?

Hörby kommun beviljar Inackorderingstillägg om du är inackorderad och är folkbokförd i Hörby kommun

  • Du går i gymnasieskola eller deltar i uppföljningsprogram (introduktionsprogram)
  • Är under 20 år (bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år) och har rätt till studiehjälp eller barnbidrag
  • Du studerar vid en gymnasieskola inom Skånes samverkansområde eller ska gå en utbildning som inte finns inom samverkansområdet
    Du studerar på heltid och bor inackorderad på skolorten
  • Du uppbär inte resebidrag (skolkort)
  • Du har en besvärlig resväg. Om den totala restiden fram och åter mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag kan inackorderingstillägget beviljas. Kravet på två timmars restid måste vara uppfyllt minst fyra dagar per tvåveckorsperiod.
  • Du är mottagen i första hand på sökt utbildning

Belopp och utbetalning

Inackorderingstillägg ska bidra till kostnader för boende, dyrare uppehälle och resor till och från hemmet. Beloppets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen).

Utbetalning

Tillägget betalas ut den sista bankdagen varje bidragsmånad, september – maj. Retroaktiv utbetalning görs endast för innevarande termin. Utbetalning sker till den bank och det konto som anges på ansökan. Ange även bankens clearingnummer.

Ändrade förhållanden

Om du inte längre uppfyller villkoren för bidraget, t ex genom avbrutna eller ej påbörjade studier, adressändring mm, är du skyldig att snarast meddela hemkommunen detta. Felaktigt utbetalt bidrag skall återbetalas till kommunen.

Ansökan

Ansökan avser ett läsår och kan beviljas under högst 4 månader för höstterminen och 5 månader för vårterminen. Ny ansökan ska lämnas inför varje nytt läsår. Ansökan skall lämnas in senast den 15 december för höstterminen och den 15 juni för vårterminen. Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas.

Till Blanketter och E-tjänster

Fick du hjälp av informationen på sidan?