Särskola

Här kan elever som har en funktionsnedsättning få en utbildning som är anpassad för deras egna förutsättningar.

Grundsärskolan i Hörby finns på Georgshillsskolan, som ligger omgiven av skog och åkrar i utkanten av Hörby tätort.

I grundsärskolan ska eleverna få kunskaper och värden och utvecklas som personer. De blir också en del av en social grupp och får en bra grund för att bli en aktiv del av samhället i framtiden.

I grundsärskolan hålls lektioner i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda två. Eleverna kan också få lektioner enligt grundskolans kursplaner.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Den är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i skolämnena. I stället för skolämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.

Eleverna i träningsskolan får vara med på grundsärskolans klasser så långt det är möjligt.

Vem får gå i grundsärskolan?

Elever kan skrivas in i grundsärskolan från årskurs 1, efter en helheltsutredning och ett beslut. För helhetsbedömningen krävs:

  • pedagogisk utredning av lärare
  • psykologisk bedömning av psykolog
  • social bedömning av kurator
  • medicinsk bedömning av läkare.

Elevhälsoteamet för grundsärskolan gör helhetsbedömningen. Beslut fattas av förvaltningschefen för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Det kallas för utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Vid utvecklingssamtalet skrivs en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) som innehåller skriftliga omdömen.

Betyg och intyg

När eleven gått ut grundsärskolan ska hen få ett intyg om utbildningen hen gått enligt kursplanen för grundsärskolan. Om eleven eller vårdnadshavaren vill, kan det också skrivas ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska visa hur stora möjligheter eleven har att bedriva studier.

Om eleven eller vårdnadshavaren vill ska det sättas betyg i grundsärskolans ämnen, antingen i slutet av varje termin från årskurs 6 till årskurs 9, eller när ett ämne avslutas.

I grundsärskolan finns betygen A, B, C, D och E. Betyget F, som är ett underkänt betyg i grundskolan, används inte. A är det högsta betyget och E det lägsta. Om eleven inte uppnår kraven för betyget E sätts inget betyg i ämnet. Betygen sätts enligt kunskapskraven för grundsärskolan.

Efter grundsärskolan

En elev som gått grundsärskolan kan sedan få utbildning på gymnasiesärskolan eller på några utbildningar på folkhögskolan. Eleven kan inte antas på gymnasieskolan och vidare till universitet eller högskola.

Här kan du läsa mer: Gymnasiesärskola

Här kan du se vilka gymnasiesärskolor som finns i Skåne: Gymnasiesärskolor i Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?