Anpassad grundskola

I anpassad grundskola ska eleverna få kunskaper och värden och utvecklas som personer. De blir också en del av en social grupp och får en bra grund för att bli en aktiv del av samhället i framtiden.

I anpassad grundskola hålls lektioner i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda två. Eleverna kan också få lektioner enligt grundskolans kursplaner.

Vem får gå i anpassad grundskola?

Elever kan skrivas in i grundsärskolan från årskurs 1, efter en helheltsutredning och ett beslut. För helhetsbedömningen krävs:

  • pedagogisk utredning av lärare
  • psykologisk bedömning av psykolog
  • social bedömning av kurator
  • medicinsk bedömning av läkare.

Elevhälsoteamet för grundsärskolan gör helhetsbedömningen. Beslut fattas av rektor för anpassad grundskola.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Det kallas för utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Vid utvecklingssamtalet skrivs en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) som innehåller skriftliga omdömen.

Betyg och intyg

När eleven gått ut grundsärskolan ska hen få ett intyg om utbildningen hen gått enligt kursplanen för grundsärskolan. Om eleven eller vårdnadshavaren vill, kan det också skrivas ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska visa hur stora möjligheter eleven har att bedriva studier.

Om eleven eller vårdnadshavaren vill ska det sättas betyg i grundsärskolans ämnen, antingen i slutet av varje termin från årskurs 6 till årskurs 9, eller när ett ämne avslutas.

I grundsärskolan finns betygen A, B, C, D och E. Betyget F, som är ett underkänt betyg i grundskolan, används inte. A är det högsta betyget och E det lägsta. Om eleven inte uppnår kraven för betyget E sätts inget betyg i ämnet. Betygen sätts enligt kunskapskraven för grundsärskolan.

Efter anpassad grundskola

En elev som gått anpassad grundskola kan sedan få utbildning på anpassad gymnasieskola eller på några utbildningar på folkhögskolan. Eleven kan inte antas på gymnasieskolan och vidare till universitet eller högskola.

Här kan du läsa mer: Anpassad gymnasieskola

Här kan du se vilka gymnasiesärskolor som finns i Skåne: Anpassad gymnasieskolor i Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?