​Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete sker genom planering, genomförande, uppföljning och analys.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation där vår verksamhets processer synliggörs. Dokumentationen leder oss fram till utvärdering och utveckling av verksamheten i förhållande till målen i våra styrdokument.

Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp och redovisas återkommande. Systematiskt kvalitetsarbete Regnbågen-Skogsgläntan 2017.pdfSystematiskt kvalitetsarbete Regnbågen-Skogsgläntan 2017.pdf