Skogsgläntans avdelningar

Eken

Eken är en avdelning med barn i åldrarna 2,5-5 år. Målet med vår verksamhet är att varje barn ska känna trygghet, gemenskap, nyfikenhet och glädje under sin dag på förskolan. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet och arbetar aktivt kring detta. Vi har en tydlig struktur att känna igen sig i, samtidigt som vi är lyhörda för barnens intressen och idéer. Vi arbetar vi för att barnen ska få goda kamratrelationer och lekro. Den fria leken får stort utrymme och vi strävar efter att ge barnen möjlighet till lek i lugn och ro. Lek är viktig. Genom den kan barnen bland annat gestalta och bearbeta sin vardag.

Under en dag försöker vi skapa bra balans mellan de fartiga lekarna och lite lugnare aktiviteter, liksom mellan ute- och innevistelse. Återkommande aktiviteter varje vecka är gymnastik, skapande och teknik och skogsdag. Vi arbetar för att bemöta varje barn och vårdnadshavare med respekt och öppenhet. Vi utgår från att alla har lika värde.

Björken

Björken är en avdelning med barn i åldrarna 2,5-5 år. Vår målsättning är att fånga upp barnens intressen. Vi vill utmana och inspirera dem att utveckla dessa intressen, och det gör vi genom att till exempel tillföra material och anpassa våra rum. Ett exempel är ett tema om fåglar, som startades genom att några barn lekte fågelskådarklubb. Vi är mycket ute och tar tillvara den spännande miljö som omger förskolan. Våra olika platser är döpta av barnen, som Broskogen, Stenstället och Ängen.

Sagor och berättande är dagliga inslag på vår avdelning.

 

 

Kastanjen

Kastanjen är en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vår vision är att bedriva en verksamhet där barnen leker och lär tillsammans med närvarande och medforskande pedagoger. Vi lägger stor vikt vid att skapa bra relationer och att ha roligt tillsammans. Vi stimulerar samtidigt barnen att bli självständiga och att tro på sig själva.
Vi arbetar projektinriktat och tycker att det är spännande att undersöka och experimentera. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker, vilka frågor och hypoteser de har, och därigenom utmana dem vidare i deras tankar och lärande. Miljön på avdelningen är medvetet uttänkt och anpassad efter barnens behov och intressen. Materialet är tillgängligt och ska locka till nyfikenhet och lust att lära. Barn lär på olika vis och med sinnliga upplevelser försöker vi upptäcka, utvecklas och ha kul tillsammans.
För oss är det viktigt att ha ett gott samarbete mer er föräldrar så att vi kan möta ert barn på bästa sätt.

Lönnen
 
Lönnen är en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. På vår avdelning delar vi under dagen upp oss i mindre grupper för att kunna tillgodose varje barns behov. Barnen får när det är möjligt välja var de vill vara och vad de vill göra. Detta för att det är viktigt att barnen har inflytande och känner delaktighet i sin vardag.
För att barnen ska ha möjlighet att styra innehållet i våra teman och andra aktiviteter använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Genom att vi observerar, dokumenterar, reflekterar och analyserar har vi möjlighet att få syn på vad barnen intresserar sig för, och vi kan utforma vår verksamhet efter det. Vi stödjer också barnens möjligheter att se, minnas, förstå och få syn på sina egna lärandeprocesser bland annat genom att vi visar bilder och filmer för barnen på saker de har varit med om, och vi pratar sedan om dem tillsammans med barnen.

Boken
 
Boken är en avdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Här delar vi under dagen upp oss i mindre grupper för att kunna tillgodose varje barns behov. Barnen får när det är möjligt välja var de vill vara och vad de vill göra. Detta för att det är viktigt att barnen har inflytande och känner delaktighet i sin vardag. Vi lyfter fram barnets resurser, förmågor och kompetenser. Vi lägger märke till och lyfter fram positiva beteenden, och förstärker dessa genom att uppmuntra och ge positiv feedback.
Vi har ett positivt språkbruk. Vi ger ett positivt eller önskat beteende som alternativ när vi tillrättavisar barnen och undviker att säga nej eller inte. Vi uppmärksammar det som barnet får göra. Den som gör rätt uppmärksammas. Det är det positiva som ska höras och genomsyra verksamheten.
Vår målsättning är att varje barn blir sett, känner sig viktigt, omtyckt och respekterat, att varje barn ska tro på sig själv och känna sig kompetent. Dessutom att varje barn ska utvecklas inom alla områden och att föräldrar och andra vuxna känner sig väl bemötta och känner sig delaktiga i vår verksamhet. Vårt viktigaste uppdrag är att ge barnen en kärleksfull omvårdnad så att de känner sig trygga och att vi har roligt tillsammans på förskolan.

 

Linden
 
Linden är en ny småbarnsavdelning som öppnar till hösten 2018 med barn i åldrarna 1-3 år.