Förskoleklass

Från och med det år barnet fyller sex år erbjuds utbildning i förskoleklass, som är en egen skolform. I förskoleklassen går barnen 25 timmar per vecka under terminstid, och för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar erbjuds även fritidshem.

Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och vara grunden för barnens fortsatta skolgång. Leken har stor betydelse för barns utveckling och i förskoleklassen får den stor plats. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan där pedagogiken från förskolan möter grundskolans, och verksamheten omfattas av grundskolans läroplan. Våra övergripande mål, trygghet och kunskaper präglar arbetet med barnen och dialogen med barnens föräldrar. Mer information kring förskoleklassen finns under respektive skolas sida.