Föräldrasamverkan

Forum för samråd hålls i genomsnitt två-tre gånger per termin. Här träffas vårdnadshavare, personal och rektor för att diskutera och informera om skolverksamheten. Första mötet under läsåret brukar samordnas för hela Skolområde 1 med en gemensam start för alla skolorna, innan man delar upp sig.

Föräldrarepresentanterna väljs på föräldramöten och kallelsen till Forum för samråd läggs ut på Vklass i god tid. Här finns möjlighet för alla – således inte bara de valda representanterna – att anmäla frågor i förväg. Protokollet läggs efter justering också upp på Vklass.

På Frostaskolan strävar vi efter ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare, även utanför de formella mötesplatserna såsom Forum för 7-9 kiosk.jpg
samråd eller föräldramöten.

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.  En plan ska upprättas, som ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven, och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens sociala utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Vid utvecklingssamtalet i årskurs 1-5 ska en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) skrivas minst en gång per läsår.

Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.