Kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och Lärcenter ska kunna ge barn, elever och vuxenstuderande en likvärdig utbildning.

Ambitionen i vårt systematiska kvalitetsarbete är att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. I vårt kvalitetsarbete arbetar vi utifrån Skolverkets rekommendationer där planering, genomförande, analys och återkoppling är bärande delar. Detta ger oss en överblick, kända rutiner, tydlighet och struktur.

​​Läs mer om kommunens kvalitetsarbete här​.

Utvecklingsstrateg
Balli Lelinge
0415 - 37 82 38
0733 -31 82 38
E-post E-post