Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasieskolans introduktionsprogram omfattar arbetet kring hur skolan undviker hot och kränkningar.

Alla som verkar inom Hörby Lärcenter har uppdraget att förebygga och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling mot elever. Så långt det är möjligt ska sådan behandling förebyggas och motverkas i samverkan mellan skolledningen, medarbetare och elever.

Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Eleven har rätt att få stöd och hjälp när hen känner sig kränkt. Elevers upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar så har hen rätt att bli tagen på allvar och få stöd. För att skolan ska kunna göra något måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i samråd med eleven.

Det är rektor som har det yttersta ansvaret för att ingen utsätts för kränkande behandling och att arbetet planeras och organiseras så att kränkande behandling förebyggs och motverkas. Rektor ansvarar för att personalen på skolan är förtrogen med likabehandlingsplanen. Rektor ansvarar också för att personalen årligen gemensamt går igenom likabehandlingsplanen och utvärderar och reviderar den i samarbete med eleverna.

Om kränkande behandling ändå sker ska skolledningen agera snabbt. Skolledningen ansvarar för att det inträffade utreds. Samtal ska då föras med berörd personal och berörda elever och vid behov med stöd av kurator. Vidare ansvarar skolledningen för att alla inblandade i ärendet får adekvat hjälp. Skolledningen ansvarar för att information om gällande lagar och information om förbud mot kränkande behandling når ut till alla berörda parter. Skolledningen ansvarar för att personalen har tillräckliga kunskaper och resurser inom sitt ansvarsområde.

Självförtroende och självkänsla

I samband med kursstart ansvarar respektive lärare för att alla elever får kännedom om likabehandlingsplanen. All personal ansvarar för att uppmärksamma och vidarebefordra till rätt instans alla former av kränkande behandling i skolan, vila mobiltelefoner eller på internet. All personal ansvarar för att förebygga och motverka kränkande behandling genom uppmärksamhet, tillgänglighet, lyhördhet och empati i alla situationer. All personal ansvarar för att utan dröjsmål agera enligt denna plan vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Förebyggande ska all personal regelbundet utbildas i hur man hanterar och motverkar all form av kränkande behandling. Vidare ska personalen utbildas i vilka hjälpmedel som finns för olika handikapp och funktionshinder för att kunna hjälpa elever med olika problematik på bästa sätt. Under läsåret har personalen arbetat med att få igång arbetet med värdegrunder. Man har bland annat arbetat stärkande när det gäller självförtroende och självkänsla. Skolan satsar på detta område eftersom det minskar mängden mobbing och kränkningar mellan elever. Ju fler elever som mår bättre inuti, desto färre kränknings- och mobbingsincidenter tror skolan kommer inträffa.

På Introduktionsprogrammet, IM, finns ett elevhälsoteam som har och ska ansvara för att olika insatser arbetas in i det återkommande arbetet kring elevernas välmående långsiktigt på olika plan.