Detaljplan för del av Hörby 45:1, Kraftgatan

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för att skapa ytterligare byggrätter för bensinmack och restaurangverksamhet, alternativt verksamheter, inom befintligt industriområde i direkt anslutning till en större trafikplats utmed väg E22. Detaljplanen är tänkt att vara flexibel och tillåta flera olika användningar. Exempelvis: detaljhandel, restaurang, mack, verksamheter och besöksanläggningar. En exploatering av det föreslagna området kan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anses lönsamt då all infrastruktur i form av gator och va-nät redan finns på plats samt att exploateringen kan bidra till att nya arbetstillfällen skapas.

Nuläge

Arbete med samrådshandlingar pågår. Nästa steg är att samrådshandlingarna ska beslutas av bygg- och miljönämnden, efter det skickas detaljplanen ut på samråd, vilket är första remisstillfället.

Lokalisering

Planområdet är beläget inom befintligt industriområde i norra delen av Hörby tätort, invid Slagtoftavägen och Kraftgatan. Planområdet ligger i direkt anslutning till en större trafikplats utmed väg E22.

Översiktskarta Hörby tätort, planområdets läge markerat med röd punkt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.