Så fungerar en kommun

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner och service till invånarna. Bland annat skola och omsorg, men också till exempel gator, renhållning, kultur och idrott.

I Sverige finns 290 kommuner, 33 av dessa finns i Skåne. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt, men många funktioner ser likadana ut i alla kommuner. Kommunen måste göra vissa uppgifter, medan andra är frivilliga.

Medborgarna utser kommunfullmäktige

Kommunens medborgare röstar in förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige vid allmänna val var fjärde år. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och fattar de övergripande besluten i kommunen. De sätter också de övergripande målen och de ekonomiska ramarna för hur kommunen ska arbeta.

Kommunstyrelsen gör verklighet av fullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har egna ansvarsområden och ett övergripande ansvar för att se till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens verksamheter, och skapar underlag för ärenden som sedan ska behandlas i fullmäktige.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Kommunfullmäktige utser även nämnder, som sköter det löpande arbetet inom sitt ansvarsområde. De som sitter i nämnderna är deltidspolitiker och sköter sitt politiska uppdrag på fritiden. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner kommunfullmäktiges övergripande mål, till sitt eget område, och att fatta beslut. För att nämnderna ska kunna ta beslut, skapar förvaltningarnas tjänstemän beslutsunderlag, och utför de uppgifter som beslutas om.

Förvaltningarna genomför nämndernas beslut

Förvaltningarna består av anställda tjänstemän som arbetar med att förverkliga nämndernas beslut. Förvaltningarna arbetar också med att utreda ärenden som ska tas upp i nämnderna, så att det finns underlag när det är dags att ta beslut.

Vad är en kommun?

En kommun är en del av Sverige, och är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda politikerna som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten.

Sverige är uppdelad i 290 kommuner, och här i Skåne finns det 33 stycken. En kommun är begränsad till ett geografiskt område och är en personsammanslutning. Det innebär att kommunen har medlemmar som består av dem som är folkbokförda, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Kommunen får själv ta hand om frågor av allmänt intresse som har anknytning till området eller de som bor där, och även frågor som inte ska skötas enbart av staten, en annan kommun eller någon annan. Det här kallas kommunalt självstyre och ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet.

En kommun måste driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

Det här måste kommunen erbjuda

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning

Det här kan kommunen erbjuda

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.