Våld i nära relation

Lever du under hot, utsätts för våld eller andra kränkningar av din partner eller någon annan i din närhet? Du ska aldrig behöva utstå våld eller någon typ av kränkning.

Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Våldet förekommer i andra konstruktioner för närstående relationer som är och uppfattas som en syskonrelation, familj och släkt.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och kan öka i allvar och intensitet ju längre tid som relationen pågår. Våld i nära relationer handlar i grunden oftast om makt.

Våld i nära relationer kan ta sig i uttryck på olika sätt och är inte alltid könsbundet.

Vilka drabbas?

Våld kan drabba kvinnor, män och transpersoner oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, religionstillhörighet eller funktionsförmåga. Generellt kan man säga att män utsätts för våld i den offentliga miljön, av en okänd gärningsman. Kvinnor blir utsatta för våld i hemmet, av en man som hon har eller har haft en kärleksrelation till. Det går att se i statistiken över anmälda brott.

Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor och barn av båda könen. Men även heterosexuella män, homosexuella kvinnor och män, samt transpersoner kan utsättas för våld i nära relationer. Barn som upplever våld i närstående vuxnas relationer betraktas enligt lagen som offer för brott.

Sveriges sjätte jämställdhetspolitiska mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor är mer omfattande än enbart våld i nära relationer. Det innefattar våld, hot om våld och kränkningar som begränsar kvinnors och flickors liv i familjen, på arbetet, i skolan, i det offentliga rummet och på nätet. Vidare innefattar mäns våld mot kvinnor prostitution, handel med människor för sexuella ändamål, hedersrelaterat våld, samt exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Du har rätt till skydd och stöd

Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan bland annat få hjälp med

  • Råd- och stödsamtal, som inte journalförs
  • Skyddat eller tillfälligt boende
  • Ekonomisk hjälp
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen.
  • Praktisk hjälp i en akut situation

Bra att veta:

  • Du kan vara anonym
  • Vi har sekretess
  • Vi anlitar tolk vid behov
  • Besöken är gratis

Vid akut fara, ring alltid 112!

Utanför kontorstid kan du kontakta Sociala jouren vars uppgifter finns här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?