Detaljplan för del av Hörby 45:1, Hörby väster

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom planområdets tre delområden. Syftet är också att i stor utsträckning bevara de befintliga träden genom att dessa fortsatt planläggs som parkmark. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 18–24 bostäder.

Nuläge

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 augusti 2021 (BMN § 126) att sända ut detaljplanen på samråd. Under samrådstiden har du som vill påverka möjlighet att lämna in dina synpunkter.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under perioden 13 september – 4 oktober.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till Bygg- och miljönämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby eller till planeringochutveckling@horby.se under samrådstiden. Märk gärna brevet med ”Detaljplan för Hörby Väster”. Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 4 oktober 2021. Om du inte har lämnat in någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.

Bostadsbebyggelse i form av marklägenheter och/eller radhus

Bostadsbebyggelse i form av marklägenheter och/eller radhus föreslås inom planområdet. Denna bebyggelse avses utgöra ett komplement till den villabebyggelse som idag helt dominerar området. En exploatering av de tre föreslagna områdena kan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anses lönsamt då all infrastruktur i form av gator och VA-nät redan finns på plats.

Bevarande av befintliga gator, vändzoner och träd

Förslaget innebär inte någon ändring av funktion eller utbredning hos befintliga gator. Befintliga närbelägna vändzoner ligger utanför planområdet och påverkas således inte av förslaget. De befintliga träden bedöms utgöra ett värdefullt inslag inom planområdet och bevaras i stor utsträckning. Detta sker genom att träden fortsatt planläggs som parkmark inom södra och norra delområdena. Parkmarken ges även bestämmelser som innebär att träd endast får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.

Lokalisering

Planområdet är beläget i västra delen av Hörby tätort. Det är uppdelat i tre delområden: ett invid Svanvägen, ett vid Måsvägen och ett vid Boställsvägen. Samtliga delområden är utpekade som utbyggnadsområde för bostäder i kommunens gällande översiktsplan. Delområdena omfattar totalt ca 7500 kvm och är omgivna av befintlig bebyggelse.

Planområdets tre delområden (markerade med röd linje) och deras omgivningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.