Detaljplan för del av Hörby 45:1, Hörby väster

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom planområdets tre delområden. Syftet är också att i stor utsträckning bevara de befintliga träden genom att dessa fortsatt planläggs som parkmark. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 18–24 bostäder.

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 13 september – 4 oktober 2021. Under samrådstiden har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter som inkommit under samrådet samt svar på dessa kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande.

Nästa steg i arbetet med detaljplanen är att ta fram granskningshandlingar.

Bostadsbebyggelse i form av marklägenheter och/eller radhus

Bostadsbebyggelse i form av marklägenheter och/eller radhus föreslås inom planområdet. Denna bebyggelse avses utgöra ett komplement till den villabebyggelse som idag helt dominerar området. En exploatering av de tre föreslagna områdena kan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv anses lönsamt då all infrastruktur i form av gator och VA-nät redan finns på plats.

Bevarande av befintliga gator, vändzoner och träd

Förslaget innebär inte någon ändring av funktion eller utbredning hos befintliga gator. Befintliga närbelägna vändzoner ligger utanför planområdet och påverkas således inte av förslaget. De befintliga träden bedöms utgöra ett värdefullt inslag inom planområdet och bevaras i stor utsträckning. Detta sker genom att träden fortsatt planläggs som parkmark inom södra och norra delområdena. Parkmarken ges även bestämmelser som innebär att träd endast får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.

Lokalisering

Planområdet är beläget i västra delen av Hörby tätort. Det är uppdelat i tre delområden: ett invid Svanvägen, ett vid Måsvägen och ett vid Boställsvägen. Samtliga delområden är utpekade som utbyggnadsområde för bostäder i kommunens gällande översiktsplan. Delområdena omfattar totalt ca 7500 kvm och är omgivna av befintlig bebyggelse.

Planområdets tre delområden (markerade med röd linje) och deras omgivningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?