Mobbning

Alla barn och ungdomar har rätt att känna sig trygga när de går till skolan. Om du blir utsatt för kränkande behandling eller mobbning så kontakta skolan.

Mobbning innebär att någon systematiskt kränker en annan person. Kränkningarna kan både vara fysiska och psykiska. Den mest synliga mobbningen är kanske när det handlar om slag eller att någon tar personens saker. Men det kan också handla om att inte få vara med i gruppen på samma villkor som de andra, eller om kränkningar och elaka kommentarer när ingen annan ser. Om du eller ditt barn blir utsatt för kränkande behandling så ta kontakt med klassläraren, mentorn, rektorn, kuratorn eller hälsovården. Du har rätt att bli väl behandlad när du är i skolan, och det är vuxenvärldens och skolans ansvar att stoppa mobbning.

Plan

Alla skolor ska ha en plan för hur de ska förebygga och förhindra mobbning. I planen ska det stå tydligt vem som ansvarar för vad, och hur arbetet ska gå till. Eleverna ska vara med och ta fram planen. All personal som får reda på att en elev blir utsatt för mobbning ska anmäla det till rektorn.

Om skolans hjälp inte räcker

Om du känner att skolan inte har gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen kan du vända dig till kommunen. Om du går på en friskola ska du i stället vända dig till skolans styrelse.
Om du upplever att kommunen eller skolstyrelsen inte heller har tagit problemen på allvar, kan du kontakta barn- och elevombudet (BEO). Här kan du läsa mer: Beo.skolinspektionen.se Om du utsätts för mobbning på grund av etniskt ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO).

Fick du hjälp av informationen på sidan?