Vattendirektiv

Vatten är en nödvändig resurs som måste skyddas och vårdas. Därför beslutade länderna i EU år 2000 att införa vattendirektivet.

Många länder i Europa har problem med kvaliteten på dricksvattnet, och på många platser är det också vattenbrist. Därför finns vattendirektivet.

Direktivet gäller för allt vatten: sjöar, vattendrag, grundvatten, stora floder och kustvatten. I vattendirektivet finns krav på att vi beskriver hur vattnets tillstånd ser ut i dag, och hur vi ska göra för att säkra tillgången till vatten även i framtiden. Om det finns vatten som inte uppfyller kraven ska vi åtgärda problemen.

Arbetet är indelat i sexårscykler och inom de cyklerna beskrivs hur vattnet mår, vilka åtgärder som vidtagits, uppföljning och rapportering. Målet med det systematiska arbetet är att ha god kvalitet i alla vatten.

Distrikt och vattenråd

I vattendirektivet står också att så många som möjligt ska få chansen att delta och komma med idéer och synpunkter på målen och åtgärderna som föreslås. Därför finns fem distrikt i Sverige med en vattenmyndighet i varje, som ska genomföra direktivet. Hörby tillhör distrikten Södra Östersjön och Västerhavet.

På lokal nivå är vattenförvaltningen indelad i vattenråd. Hörby kommun är med i fyra vattenråd: Helgeåns vattenråd, Kävlingeåns vattenråd, Ringsjöns vattenråd och Österlens vattenråd. Vattenråden ska arbeta för att vattnet i området ska ha en god lägsta status, och vara ett diskussionsforum för frågor som rör vatten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?