Österlens sköna vattendrag

Kungsfiskare över Tommarpsån

Hörby samarbetar med fem kommuner i projektet Österlens sköna vattendrag. Målet är att skapa god kvalitet i våra vattendrag.

Det är  viktigt att ta hand om våra åar. Många vattendrag i sydöstra Skåne är påverkade av höga halter näringsämnen, framförallt fosfor och kväve. Höga fosforutsläpp leder till övergödda vattendrag.

Projektet Österlens sköna vattendrag ska bidra till en god ekologisk och kemisk status i våra vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Österlens vattenråd (ÖVR) och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT) vill genom Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag förstärka vattenvårdsarbetet i anslutning till vattendragen. I samarbete med kommuner och idéella föreningar jobbar projektet för hållbara lösningar inom vattenvård.

Vattendragen inom projektet. Avrinningsområden används istället för kommungränser.

Samarbetet följer naturliga gränser i form av avrinningsområden där arbetet involverar hela vattendragen från källa till hav.

Projektfakta

  • Logotyp Leaderprojekt i nomEuropeiska unionenProjektägare: Tomelilla Kommun
  • Samarbetskommuner: Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Kristianstad, Sjöbo
  • Projektlängd: 3 år (preliminärt slutdatum 31 augusti 2020)
  • Projektets budget: 3 miljoner kronor. Hälften av budgeten utgörs av ett Leader-stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?