Specialpedagogik

Ibland räcker inte den vanliga pedagogiken i skolan. Då kan en specialpedagog hjälpa elever, lärare och rektor att hitta andra vägar för att eleverna ska nå målen.

Om en elev behöver särskilt stöd ses hens skolsituation över med berörd lärare. Meningen är att eleven ska uppnå kunskapsmålen så långt det är möjligt, och att det ska bli enklare för eleven att gå i skolan.

Det finns hjälp att få för barn som har:

  • hörselnedsättning
  • neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
  • normbrytande eller andra riskbeteenden
  • rörelsehinder som CP-skada, ryggmärgsbråck, reumatiska sjukdomar, muskelsjukdomar
  • utvecklingsstörning
  • läs- och skrivsvårigheter
  • tal- och språkstörning.

Om kompetensen och kunskapen inte finns inom kommunen finns hjälp att få hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här kan du läsa mer om hur det går till att få särskilt stöd: Vilket stöd finns det?

Sekretess

Specialpedagogen har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att hen inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om specialpedagogen till exempel får reda på att ett barn far illa bryts sekretessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?