Vilket stöd finns det?

Alla barn ska ha rätt förutsättningar för att nå målen med sin utbildning. Om eleven riskerar att inte klara målen, har hen rätt att få verktyg för att klara det.

Innan en utredning om särskilt stöd påbörjas ska skolan se över hur undervisningen fungerar. Den ska också undersöka hur resurserna som finns används och hur eleven har det i klassen. Om det inte räcker att göra förbättringar på de här områdena, finns resurser att få, antingen extra anpassningar eller särskilt stöd.

Extra anpassningar

Om det inte räcker att se över undervisningen och organisationen runt eleven, ska det göras extra anpassningar. Det kan oftast göras inom ramen för den vanliga undervisningen.

Om eleven fortfarande inte når målen utreds om hen behöver särskilt stöd. Utredningen görs i samråd med elevhälsan.

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd innebär insatser som är mer omfattande, och som oftast inte går att göra inom ramen för den vanliga undervisningen. Det är rektorn som tar beslutet att en elev ska få särskilt stöd. Insatserna skrivs upp i ett åtgärdsprogram, och som vårdnadshavare har du möjlighet att vara med när åtgärdsprogrammet skrivs.

Ibland tas beslut om extra stöd med en gång, utan att eleven först får extra anpassningar.

Det är skolan som gör ansökan till kommunen för att elever som har stort behov av extra stöd får extraresurser. Rutin för ersättning för extraordinärt stöd och modersmålsundervisning. Ansökan görs med den här blanketten: Ansökan om tilläggsbelopp/extraresurs för barn/elev med extraordinärt stödbehov

Barn i förskolan och på fritidshem

Barn som går i förskola och på fritidshem har också rätt till särskilt stöd om de behöver, men här skrivs inga åtgärdsprogram. Men du som är vårdnadshavare har ändå rätt att vara med när det tas beslut om vilka stödinsatser som ska användas.

Kontakt

Om du har tankar eller funderingar kring särskilt stöd, så kontakta rektorn eller förskolechefen på barnets skola.

Fick du hjälp av informationen på sidan?