Detaljplan för Hasslarp 14, Hasslarp

Fastigheten Hasslarp 14 är i dag planlagd som område för bostadsändamål. Syftet med aktuell detaljplan är att möjliggöra etablering av ett kulturhus inom planområdet samt att säkerställa lämplig omfattning, placering och utformning av bebyggelsen. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att platsens kulturhistoriska värden skyddas och bevaras.

Nuläge

Kommunen beslutade den 3 april 2023 (§ 97) att uppdra åt Planering och utveckling att inleda planläggning av fastigheten Hasslarp 14 (tidigare Hasslarp 2 och 7) i syfte att pröva markens lämplighet för uppförandet av ett kulturhus. Samrådshandlingarna för detaljplanen är under framtagande.

Sammanfattning av planförslaget

Planområdet är cirka 1200 kvadratmeter stort och ligger vid korsningen mellan Nygatan och Prostgatan i Hörby tätort. Planområdet är sedan tidigare planlagt. Gällande detaljplan för området benämns 12-HÖB-73 och är utan kvarvarande genomförandetid. I gällande detaljplan regleras markanvändningen inom planområdet som område för bostadsändamål, område för slutet byggnadssätt respektive område som ej får bebyggas. Detaljplanen möjliggör för bebyggelse i tre våningar. Detaljplanen vann laga kraft 1939.

Inom planområdet finns idag bebyggelse avsedd för bostadsändamål, butiksverksamhet samt biograf. Inom området och angränsande fastigheter ligger bebyggelse med höga kulturhistoriska värden, däribland biografen Metropol och bankkomplexet Frosta Sparbank. I planområdets närområde finns bland annat bostadsbebyggelse, butiker, kontor och restauranger. Ungefär 30 meter från planområdet ligger Nya torg med ett flertal butiker.

Syftet med aktuell detaljplan är att möjliggöra etablering av ett kulturhus inom planområdet samt att säkerställa lämplig omfattning, placering och utformning av bebyggelsen.  Detaljplanen syftar även till att säkerställa att platsens kulturhistoriska värden skyddas och bevaras.

I kommunens gällande översiktsplan är aktuellt planområde markerat som detaljplanelagt område. Planläggningen bedöms vara förenligt med översiktsplanen och dess vägledning gällande bevarande av kulturhistoriska värden i Hörby tätorts centrala delar.

Planområdet (markerade med orange streckad linje) och dess omgivningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?