Arbetsterapeuter inom socialpsykiatri

Målet med arbetsterapi för personer med psykisk funktionsnedsättning är att stödja den egna förmågan till aktiviteter och delaktighet. Det görs för att öka möjligheterna till att leva ett gott liv. Stödet utgår ifrån personens syn på sin situation och sina behov, men också med hänsyn till möjligheter och hinder i omgivningen.

Arbetsterapeuter arbetar med alla vardagsaktiviteter (ta hand om hem, personlig vård, sysselsättning, fritid) och försöker hitta strategier och hjälpmedel för att personen ska klara att utföra aktiviteterna så självständigt som möjligt. Arbetsterapeuter arbetar även med struktur och balans mellan aktivitet och vila för att personen ska känna kontroll över sin vardag. Arbetsterapeuten utreder personens aktiviteter och försöker sedan tillsammans med personen hitta åtgärder för att livet ska fungera så bra som möjligt.

Vad kan en arbetsterapeut hjälpa till med?

  • Ta reda på vanor, rutiner och aktiviteter i din vardag och hitta vad som fungerar bra och vad som kan fungera bättre.
  • Hitta balans mellan aktivitet och vila.
  • Hitta hjälpmedel, utveckla scheman och instruktioner för aktiviteter.
  • Stödja handläggare i beslut om vilket stöd som behövs.

Journalskrivning

Arbetsterapeuter har enligt lag skyldighet att skriva journal på det arbete som görs tillsammans med brukaren. Det görs för att kunna följa samarbetet och se vad som har fungerat och inte fungerat. Arbetsterapeuter har sekretess enligt lag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?