Riskobjekt

När en anläggning bedriver verksamhet som kan innebära risk för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka klassas det som farlig verksamhet.

Vilka verksamheter som klassas som farliga bestäms av Länsstyrelsen Skåne. Tillsyn görs sedan av länsstyrelsen och räddningstjänsten. I dagsläget finns det ingen verksamhet i Hörby kommun som är klassad som ”farlig verksamhet”.

Sevesolagen

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas ”Sevesolagstiftningen” efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som hanteras samt vilka risker som verksamheten medför. Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet på lägre respektive högre kravnivån rätt att få information om vilka risker som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas, och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?