Kris och beredskap

Kommunens verksamheter ska ha beredskap för svåra nödsituationer och hjälpa dig i händelse av kris.

En extraordinär händelse innebär att viktiga samhällsfunktioner störs eller riskerar att störas. Vid en extraordinär händelse sammankallas krisledningsgruppen. Den kan ta snabba beslut och består av krisledningsnämnd och ledande tjänstemän. I fredstid ansvarar krisledningsnämnden för kommunens insatser. Den består av kommunens arbetsutskott.

Fick du hjälp av informationen på sidan?