Samverkan i länet

Om det skulle ske en kris som berör hela Skåne har länsstyrelsen ansvar för att samordna insatserna.

Länsstyrelsen ska ha beredskap för att hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris. Länsstyrelsen ska fungera som ett stöd för alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna insatserna. Vid omfattande insatser kan länsstyrelsen också ta över ansvaret för det kommunala räddningsarbetet i en eller flera kommuner.

Den svenska krishanteringen bygger på tre principer:

  • Ansvarsprincipen: den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ansvarar för den även under kris.
  • Likhetsprincipen: i en krissituation ska verksamheterna organiseras på samma sätt som vanligt, så långt det är möjligt.
  • Närhetsprincipen: kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå. Regeringen har hand om områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Fick du hjälp av informationen på sidan?