Detaljplan för Osbyholm 1:112, Engströmsmarken

Avsikten är att planlägga området för bostadsbebyggelse. En variation av radhus/marklägenheter och villor föreslås prövas i detaljplanen.

Kartan visar planområdets läge invid Östra Ringsjön. 

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Osbyholm 1:112, Engströmsmarken. Bygg- och miljönämnden beslutade den 9 december 2020 (§ 206) att planen ska sändas ut på samråd.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under perioden 13 januari – 3 februari.

I samband med utskicket av samrådshandlingarna kommer undersökning av betydande miljöpåverkan att samrådas med Länsstyrelsen.

Nästa steg är att sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter kan granskningshandlingar tas fram.

Lokalisering

Planområdet ligger i ett attraktivt läge vid Ringsjön som kan erbjuda ett unikt och exklusivt sjönära boende med god tillgänglighet till E22 och nära anslutning till Osbyholm, en av kommunens byar (Översiktsplan 2030, Hörby kommun).

Ny kvartersmark för bostäder

Ett förslag till bebyggelsestruktur har tagits fram som utgör underlag till detaljplanen. Enligt detta förslag är avsikten att planområdet ska kunna innehålla en variation av grupphusbebyggelse och tomter för fribyggda villor. Inom detaljplanen möjliggörs cirka 50 nya bostäder.

Bebyggelsen inom planområdet är placerad längs med, och i anslutning till, en central inre allmän lokalgata som korsar området i nord-/sydlig riktning.

Bebyggelse inom detaljplanen omges av grönytor, med angiven användning natur, som kan vara olika gestaltade eller programmerade. De kan innehålla ytor för lek, rekreation men även för lokalt omhändertagande av dagvatten med till viss öppna fördröjningsytor.

Planförslaget innebär också att det blir möjligt att anordna parkeringsytor för ett 80-tal fordon. I ett läge, i anslutning till gata i norr, föreslår detaljplanen ett möjligt läge för en nätstation.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.