Detaljplan för Övrabyborg 1 och del av Hörby 45:1, Övrabyborg

Fastigheten Övrabyborg 1 är idag planlagd för verksamheter i form av icke störande industri, hantverk, kontor samt handel med skrymmande varor. Syftet med kommande detaljplan är att möjliggöra etablering av besöksanläggningar och handel med livsmedel inom planområdet.

Nuläge

Arbete med samrådshandlingar pågår. Nästa steg är att kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om att godkänna samrådshandlingarna och att skicka ut detaljplanen på samråd. Samrådet är det första remisstillfället.

Lokalisering

Planområdet ligger väst om Hörby tätort. Intill cirkulationsplatsen för väg 13, Ringsjövägen och väg 1134. Planområdet är inom befintligt verksamhetsområde. Planområdet utgörs av fastigheten Övrabyborg 1 samt angränsande vägytor inom fastigheten Hörby 45:1. Inom fastigheten har tidigare funnits en gård där idag endast ekonomibyggnaderna finns kvar, i övrigt är fastigheten obebyggd.

Översiktskarta över Hörby tätort. Planområdets läge markerat i rött.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.