Grannars möjlighet att påverka

Som granne har du viss möjlighet att påverka beslut om bygglov. Vid vissa byggen krävs nämligen att du som granne ska få chansen att yttra dig.

När du som berörd granne får ge synpunkter på en bygglovsansökan kallas det för grannhörande. Vid ett grannehörande kan du säga vad du anser om bygget, men inte ta beslut i ärendet. Det slutgiltiga beslutet tas alltid av bygg- och miljönämnden, men de ska ta med dina åsikter i beräkningen när de tar beslutet.

I de här fallen får du yttra dig som granne:

  • Om bygget ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, såvida detaljplanen inte anger annat. Om du inte godkänner bygget måste fastighetsägaren söka bygglov.
  • När förslaget avviker från bestämmelserna i en detaljplan eller i områdesbestämmelserna.
  • När det till exempel ska byggas en ny huvudbyggnad på en plats där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.

När du gör ditt yttrande bör du tänka på att bedömningen ska handla om hur stor risken är för störningar, som till exempel skuggning, brandspridning och närhet till fönster med inblick.

Byggets placering på tomten

Om den som bygger vill placera bygget närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du som granne godkänna det, om inte detaljplanen medger annat. Om det däremot handlar om en avvikelse från detaljplanen blir ni ofta flera grannar som ska höras. En tumregel är att de som bor runtomkring bygget räknas som berörda, ibland även om de bor på andra sidan gatan.

Att överklaga

Om du som berörd granne har synpunkter på bygget har du också rätt att överklaga det. Har du yttrat dig i samband med ett grannhörande får du beslutet skickat till dig via mejl eller vanlig post. Om du inte har yttrat dig, eller det inte gjorts något grannhörande, så får du meddelande om kungörande av beslutet via brev. När du får beslutet eller kungörelsen har du tre veckor på dig att skriftligt överklaga.

Ibland kanske du som granne har synpunkter på ett bygge utan att du har blivit tillfrågad. Men om fastighetsägaren har följt detaljplanen har hen rätt att bygga. Då har du begränsad möjlighet att påverka bygget. Alla kan överklaga inom tre veckor från och med att beslutet har publicerats i nättidningen Post- och Inrikes Tidningar.

Grundtanken är att det är fastighetsägaren själv som ska ta beslut kring sin tomt och sitt hus. Men hen bör alltid prata med grannarna när ett bygge planeras för att undvika missförstånd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?