Byggen som kräver anmälan

I vissa fall behöver du inte bygglov när du bygger om, utan det räcker att du lämnar in en anmälan till kommunen. Du får inte påbörja bygget förrän du har fått startbesked.

När du utför attefallsåtgärder behöver du lämna in en anmälan till kommunen.  Detsamma gäller när du ska göra någon av följande åtgärder:

  • Uppföra, anordna eller väsentligt ändra en anläggning.
  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas.
  • Installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt).
  • Underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Grannars tillåtelse

Åtgärderna får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannarna som berörs säger nej till att åtgärderna utförs, måste du söka bygglov. Det är alltid bra att ha medgivandet skriftligt i två eller flera exemplar, ett till dig och varsitt exemplar till de berörda grannarna.

Anmälan görs skriftligt och du får inte börja bygget förrän du har fått ett startbesked. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för anmälan.

Du kan läsa mer om vad som kräver anmälan på Boverkets hemsida.

Handläggning av din anmälan

När din anmälan har kommit in delas den ut till en handläggare och vi påbörjar handläggningen av ditt ärende. Om din anmälan inte är komplett hör vi av oss till dig, så att du kan komplettera med de handlingar som saknas. Det är viktigt att du inkommer med handlingarna skyndsamt eller kontaktar oss om du behöver hjälp, för att undvika att handläggningstiden fördröjs.

Från det att anmälan inkommit har vi upp till fyra veckor på oss att ta beslut i ditt ärende. I särskilda fall kan tiden dock förlängas med ytterligare fyra veckor. Vi kan även förelägga dig att komma in med kompletteringar eller ändringar av din ansökan. Gör vi detta inom tre veckor från att din ansökan inkommit, räknas de fyra veckorna från den dag då dina fullständiga kompletteringar kommit in till oss. Proceduren kan upprepas ett flertal gånger för att få fram korrekt underlag för vårt beslut.

Du kan påverka handläggningstiden genom att vara noggrann med de handlingar du lämnar in. Vi brukar ha som flest ansökningar under våren och tidig sommar. Om du planerar att bygga under den perioden, så rekommenderar vi därför att du inkommer med dina handlingar så tidigt som möjligt.

Om handläggningen av ditt ärende drar över de fyra veckor vi har på oss att handlägga ditt ärende reduceras avgiften för startbeskedet med en femtedel av kostnaden för varje vecka (7 dagar) som vi går över tiden. Notera att det enbart gäller kostnaden för startbeskedet, inte platsbesök eller slutbesked med tillhörande kostnader. Du kan läsa mer om hur man räknar handläggningstiden och reducering av avgifter på Boverkets hemsida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?