Svartbyggen och olovligt byggande

Ett bygge som har byggts utan nödvändiga tillstånd kallas för svartbygge eller olovligt bygge. Ett svartbygge kan leda till höga kostnader och problem med försäkringen.

Du får inte starta ett bygge som kräver bygglov innan bygglovet beviljats och du har fått ditt startbesked. Du får inte heller börja använda bygget innan slutbeskedet kommit, om inte annat har beslutats i ditt ärende. Att bryta mot de här reglerna kan sluta med höga avgifter och få konsekvenser för taxeringen och försäkringarna.

Om du inte följer reglerna som gäller tar kommunen ut en så kallad byggsanktionsavgift. Den tas ut om du:

  • utan bygglov och startbesked bygger nytt, bygger till, ändrar användningen av en bygg­nad eller utför andra lov­pliktiga åt­gärder
  • uppför bygg­lovs­pliktiga anlägg­ningar, till exempel murar och plank, utan att ha bygg­lov eller startbesked
  • påbörjar ett bygge utan start­besked
  • börjar använda en byggnad eller an­läggning innan du har fått ett slut­besked
  • river en byggnad utan att ha rivnings­lov
  • utför en åtgärd utan att ha mark­lov, till exempel schakt­ning, fyllning eller träd­fällning
  • inte gör en anmälan och inte får startbesked för en an­mälnings­pliktig åtgärd, till exempel att in­stallera eller ändra an­läggning för eld­stad, vatten- och avlopp eller ventila­tion.

Bygglov i efterhand

Ibland kan du beviljas bygglov i efterhand. Men tänk på att det då förutom bygglovsavgiften även tillkommer byggsanktionsavgift som du hade sluppit om du hade ansökt om bygglov från början.

Avgiften är dels den vanliga bygglovsavgiften, dels en avgift på högst 50 prisbasbelopp. Storleken på avgiften beror på hur allvarligt regelbrottet är. Du har möjlighet att undvika byggsanktionsavgiften genom att återställa det du har byggt, till exempel kan du ta ned ett plank som du inte har sökt bygglov för.

Om det inte går att ge bygglov i efterhand måste bygget rivas eller ändras inom en viss tid. Om du inte gör det inom den tiden får du betala vite, utöver de andra avgifterna.

Ansökan

Om du har byggt utan nödvändiga tillstånd kan du ansöka om bygglov i efterhand. Det gäller även om du har byggt annorlunda än det som står i bygglovet. Utan bygglov får ditt hus fel taxeringsvärde och det kan leda till problem när du ska sälja fastigheten. Om du inte har något slutbesked kan det dessutom bli problem med eventuella försäkringar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?