Utvecklingssamtal (IUP)

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalet handlar om elevens kunskapsutvecklingen i de olika ämnena i förhållande till läroplaner, kursplaner och kunskapskrav. Men det handlar också om hur eleven har utvecklats socialt i sin relation till klasskamrater, lärare och skolpersonal.

Skriftlig individuell utvecklingsplan

Vid ett av de två årliga utvecklingssamtalen tar läraren fram en skriftlig individuell utvecklingsplan. Det görs i årskurs 1 till 5 i grundskolan och grundsärskolan. I grundsärskolan ska dessutom en skriftlig utvecklingsplan tas fram i årskurs 6 till 9 om det inte sätts några betyg. Här ska den också tas fram i alla årskurser om undervisningen behöver anpassas för att eleven ska nå upp till kunskapskraven.

Den skriftliga utvecklingsplanen innehåller både omdömen och planering framåt. I planeringen skriver läraren vad skolan, eleven och vårdnadshavaren ska göra för att eleven ska utvecklas så mycket det går.

Fick du hjälp av informationen på sidan?