Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att den hanteras på rätt sätt.

Här hittar du information om hur du anmäler och avanmäler en cistern, och om krav och skötsel.

Anmälningsplikt

Du måste anmäla att du ska installera en cistern som ska stå ovan eller i mark senast 4 veckor före du påbörjar installationen. Det gäller även gårdscisterner och farmartankar.

Kontroll av ackrediterat företag

Ett ackrediterat företag ska kontrollera cisternen med jämna mellanrum beroende på placering och vad det är för typ av cistern. Du kan läsa mer om kontrollintervaller i MSBs föreskrifter.

Styrelsen för ackreditering och kontroll (Swedac) har uppgifter om vilka aktörer som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll.

Vid följande fall ska ett ackrediterat företag kontrollera din cistern:

  • När du installerar cisternen, innan du tar den i bruk.
  • Vid återkommande kontroll enligt det kontrollintervall som gäller.
  • När en cistern eller rör eller slangledning blir skadad, ändras, genomgår en större reparation, eller du ska använda cisternen under nya driftförhållanden eller flytta den.

Du ska spara rapporterna från kontrollerna för att kunna visas upp om tillståndsmyndigheten (Räddningstjänsten) begär det. Du ska även skicka en kopia till tillsynsmyndigheten inom miljöbalken (Bygg & Miljö). Om cisternen står inomhus är det viktigt att kunna gå runt hela för att inspektera den, och att rörledningar är frilagda och synliga.

Vattenskyddsområde

Cisterner som tillsammans rymmer mer än 250 liter ska ha ett sekundärt skydd i form av invallning. Skyddet ska rymma minst hela cisternens innehåll. Vid lagring av flera cisterner i invallningen ska den rymma volymen av den största cisternen plus 10 % av övriga cisterners volym.

Cisterner som saknar sekundärt skydd får inte vara placerade inom vattenskyddsområde. En cistern inom ett vattenskyddsområde ska ha en informationsskylt märkt ”vattenskyddsområde”.

När du inte ska använda cisternen längre

En cistern som du inte ska använda längre ska du tömma och rengöra. I samband med detta ska du informera tillsynsmyndigheten så att de kan bestämma hur du ska omhänderta cisternen. Det kan vara lämpligt att du kontrollerar om marken under är förorenad.

Naturvårdsverkets regler

Naturvårdsverket har föreskrifter som gäller förvaring av brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner.

Föreskrifterna gäller följande typer av cisterner:

  • cisterner i och ovan mark som rymmer mer än en kubikmeter
  • cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska och spillolja.

Även om din cistern inte omfattas av föreskrifterna gäller alltid miljöbalken. Det innebär att du ska hantera oljor och andra kemikalier på ett sätt som inte påverkar miljön eller människors hälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?