Djurhållning och lantbruk

Ett lantbruk har stor inverkan på djur, människor och miljö.

Foto: Lola Strandh

Därför är det viktigt att lantbruket sköts på rätt sätt. Kommunen ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljölagstiftningen för lantbruk, medan Länsstyrelsen kontrollerar att djuren sköts på rätt sätt.

Tillstånd och anmälan

Innan du startar lantbruk med fler än 100 djurenheter, eller utökar lantbruket, behöver du göra en anmälan till kommunen. Du måste lämna in din anmälan minst 6 veckor innan du ska starta verksamheten. Hur djurenheterna räknas står i miljöprövningsförordningen (2013:251) under rubriken 2 Kap. Jordbruk, anmälningsplikt C. Du gör din anmälan med blankett på sidan Självservice.

Om du ska söka tillstånd att starta verksamheten gör du det hos länsstyrelsen. Om det behövs tillstånd beror på hur många djur du har. Du kan läsa mer om detta i miljöprövningsförordningen (2013:251) under rubriken 2 Kap. Jordbruk, anmälningsplikt B.

Tillsynsbesök

Under ett tillsynsbesök besöker en inspektör din verksamhet och gör en kontroll, både genom rundvandring och en granskning av dokumentationen. Ett tillsynsbesök kan vara både föranmält och oanmält. Under besöket kontrolleras bland annat hur kemikalier och växtskyddsmedel hanteras och förvaras, hur gödsel lagras och sprids, hur avfallet hanteras och hur din egenkontroll fungerar.

Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och enligt jordbruksverkets förordning och föreskrifter. Besöket är också ett tillfälle för lantbrukaren och inspektören att diskutera frågor och utbyta information.

Egenkontroll

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll. Detta gäller även lantbrukare. LRF:s Miljöhusesyn kan vara en god vägledning i arbetet med egenkontroll.

Fick du hjälp av informationen på sidan?