Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa klassas som miljöfarliga.

Du som företagare har ansvar för att se till att din verksamhet inte skadar omgivningen.

Några verksamheter som är klassade som miljöfarliga är till exempel industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, bryggerier och lantbruk. Även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel eller olja i cisterner räknas hit, liksom anläggningar som kan orsaka buller, skakningar och ljus.

Anmälan och tillstånd

Ska du starta en miljöfarliga verksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunen. Några exempel är uppläggning av avfall, jordbruksverksamhet med fler än 100 djurenheter, efterbehandling av förorenade områden och industrier. Du måste lämna in din anmälan i god tid innan verksamheten startar. Om du påbörjar verksamheten innan du har gjort anmälan kan du åtalas för otillåten miljöverksamhet.

Större verksamheter är tillståndspliktiga. Då söker du tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. För att ta reda på om din verksamhet är anmälningspliktig (och ska anmälas till kommunen) eller tillståndspliktig (och ska anmälas till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen) kan du utgå från miljöprövningsförordningen eller fråga kommunen.

Blankett för anmälan till kommunen hittar du under Självservice.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av en anmälan, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Gällande taxor hittar du på sidan Taxor och avgifter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?