Miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som kan påverka miljön eller människors hälsa klassas som miljöfarliga. Du som företagare har ansvar för att se till att din verksamhet inte skadar omgivningen.

Några verksamheter som klassas som miljöfarliga är industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, bryggerier och lantbruk. Även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel och olja i cisterner räknas hit, liksom anläggningar som kan orsaka buller, skakningar och ljus.

Anmälan och tillstånd

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver en anmälan till kommunen. Några exempel är uppläggning av avfall, jordbruksverksamhet med fler än 100 djurenheter och hantering av vissa kemikalier. Du måste lämna in din anmälan i god tid innan verksamheten startar. Om du påbörjar verksamheten innan anmälan gjorts kan du åtalas för otillåten miljöverksamhet.

Större verksamheter är tillståndspliktiga. Då söker du tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. För att ta reda på om din rörelse är anmälningspliktig (och ska anmälas till kommunen) eller tillståndspliktig (och ska anmälas till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen) kan du utgå från miljöprövningsförordningen på Rättsnätets webbplats.

Några exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • avloppsanläggningar
 • värmepumpsanläggningar
 • efterbehandling av förorenade områden.

Egenkontroll

Som verksamhetsutövare ansvarar du för egenkontroll enligt miljöbalken. Det är nödvändigt med kunskaper om verksamheten och hur den påverkar miljön för att kunna motverka miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Föroreningar i marken

Om du märker en förorening i marken på en fastighet som du antingen äger eller där du bedriver verksamhet ska du genast anmäla det till kommunen. Att du anmäler en förorening innebär inte att det är du som måste åtgärda den. Innan du får göra något för att minska föroreningen måste du också anmäla vad du tänker göra.

Kontroll av kommunen

Kommunen kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor eller miljö. Tillsynen består både av rundvandring på plats och kontroll av dokumentationen.

Ändringar

Ändringar av miljöfarliga verksamheter kan också kräva anmälan eller tillstånd.

Ändringar av verksamheter med anmälningsplikt

Du måste anmäla ändringarna om de kan få störande följder. Anmälan ska göras till kommunen senast sex veckor innan ändringen äger rum.

Några anledningar till att ändringen behöver anmälas:

 • Ändringen medför ökade föroreningar i mark, vatten eller luft, eller fler störningar än förut.
 • Ändringen innebär en förändring av utsläpp eller störningar, så att de kan skapa problem för hälsa och/eller miljö.
 • Det blir stora förändringar jämfört med vad som tagits upp i den ursprungliga anmälan och andra dokument som kommunen fått.
 • Verksamheten byter till en annan sorts teknik.
 • Verksamheten, lokalerna eller utsläppspunkterna får en annan utformning än vad du har informerat kommunen om.
 • Förändringarna innebär att beslutet från kommunen inte längre stämmer överens med hur verksamheten verkligen bedrivs.

Ändringar av verksamheter med tillståndsplikt

Du måste anmäla ändringar på din tillståndspliktiga verksamhet om ändringen

 • innebär att själva tillståndsbeslutet eller villkoren i beslutet påverkas
 • i sig är en verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig
 • i sig eller tillsammans med tidigare ändringar kan orsaka problem för hälsa eller miljö.

Tänk på att anmälan om ändringar av verksamheter med tillståndsplikt ska skickas till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen, inte till kommunen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.