Skola och förskola

Barnen är det viktigaste vi har, och en sund och lärorik skolgång är en av grundstenarna för att de ska växa upp till trygga individer.

Därför finns det många regler och lagar att följa för dig som vill starta skola eller förskola.

Kanske tänker du först på förskola, grundskola eller gymnasium när du tänker på skolverksamhet. Men öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola och internationell skola räknas också hit. Om du vill starta skolverksamhet, ska du börja med att göra en anmälan till Kultur-, fritids-, och utbildningsförvaltningen. Det gör du med den här blanketten.

Här kan du läsa mer om villkoren för att bli godkänd och få rätt till bidrag.

Anmälan

Om du ska starta en enskild förskola ska du ansöka om att bli godkänd med rätt till bidrag hos Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen. Godkännandet gäller från och med datumet när förvaltningen beslutar att verksamheten är godkänd. Har du inte kommit igång inom ett år slutar godkännandet att gälla.

Om du ska starta en skola ska du även göra en ansökan hos Skolinspektionen.  Du kan läsa mer om hur processen går till här: Söka tillstånd på Skolinspektionens webbplats.

En ny verksamhet i form av skola eller förskola ska också anmälas till Bygg- och miljönämnden. Vid anmälan kontrollerar Bygg- och miljönämnden bland annat att kraven för ventilation, ljudnivåer, antalet toaletter och att lokalerna och övriga ytor kommer uppnås. Bygg- och miljönämnden utför tillsyn på skolor och förskolor enligt planerat tillsynsintervall. Om en nyetablering av en skola eller förskola inte anmäls till Bygg- och miljönämnden är det en överträdelse som kan förenas med miljösanktionsavgift.

Ansökningsblankett för anmälan av förskola/skola hittar du här.

Du kan också läsa kommunens Vägledning skolor, förskolor och fritidshem Här finns fakta inom olika områden, lagbestämmelser, information om tillsyn och egenkontroll samt tips på mer information.

Sammanfattning av punkten anmälan för nyetablering av verksamhet som rör skola eller förskoleverksamhet

Vid ny verksamhet ska följande myndigheter underrättas:

  • Anmäla till Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen
  • Anmäla ny verksamhet till Bygg- och Miljönämnden
  • Anmäla till Skolinspektionen vid nyetablering (enbart) skola

Förändringar

Förändringar i befintliga verksamheter ska också anmälas till Bygg- och miljönämnden. Exempel på förändring och information som behöver nå Bygg- och miljönämnden är:

  • ny innehavare eller verksamhetsutövare
  • utökning, till exempel ny lokalyta eller fler antal elever på befintlig yta
  • större ombyggnader eller tillbyggnader, till exempel renovering av stora delar av lokalerna, ventilationen med mera
  • uppställning av tillfälliga baracker.

Tillsyn och kostnader

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för frågor som rör hälsa och Miljö i Hörby kommun. Nämnden fattar beslut, beviljar anmälningar och ansökningar och kan också avslå förslag om nämnden till exempel anser att en lokal inte är lämplig som skola- eller förskoleverksamhet. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för granskning och handläggning av en anmälan. Även vid tillsyn tas en avgift ut. Avgiften baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Att ha tillgång till en god inomhusmiljö är viktigt för alla i form av ljus, skugga, ventilation, värme och kyla vid behov. Barn är känsligare än vuxna så därför att det extra viktigt att kontrollera inomhusmiljön är godtycklig utifrån gällande lagar, regler och allmänna råd. Du som driver en verksamhet har alltid yttersta ansvaret. Därför är det viktigt att se till att det finns kunskap och resurser i verksamheten för att kunna upprätthålla en god inomhusmiljö och likaså miljön utomhus.

Den som driver en anmälningspliktig verksamhet omfattas av förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det innebär att varje anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken ska ha skriftliga rutiner i form av en egenkontroll. Rutinerna ska spegla verksamhetens storlek och syfte och visa på att verksamheten följer och har en god fungerande miljö för barn och elevers hälsa. Egenkontrollen kan förvaras i en pärm eller digitalt. Egenkontrollen bör innehålla rutiner för bland annat områden som ventilation, hygien, radon och städning.

Egenkontrollen kontrolleras vid tillsyn och kan begäras in av Bygg-och miljönämnden.

Andra lagar

Bygg- och miljönämnden har även tillsyn enligt livsmedelslagen. En verksamhet ses som en livsmedelsanläggning om det finns kök och avdelningskök. Enligt lagstiftningen ska en livsmedelsanläggning registreras hos nämnden innan lokalerna får lov att börja användas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?