Hygienlokaler

Kommunen bedriver tillsyn på verksamheter som är öppna för allmänheten.

Det är till exempel tatuerare, fotvårdare och bassängbad. Syftet är att kontrollera att du som ansvarig har koll på riskerna med verksamheten, och att du ständigt arbetar med att förebygga dem.

Vissa verksamheter behöver du anmäla till kommunen innan du startar. Meningen är att vi ska få möjlighet att ge råd, upplysningar och ställa krav som du kan behöva tänka på ur hälsosynpunkt. Det kan handla om krav på ventilation, ljudnivå och hygien.

Några av verksamheterna som du måste anmäla till kommunen är:

  • badhus och bassänger som är öppna för allmänheten
  • hygieniska behandlingslokaler, det vill säga verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta (exempelvis tatuering, fotvård, piercing, permanent make-up, användning av rakkniv och akupunktur). Se mer information angående nya regler på sidan Nyheter för hygieniska verksamheter.
  • solarier

Anmälan gör du skriftligt och verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har kommit in. Skicka med ritningar över lokalerna och tekniska beskrivningar så att vi kan göra en bedömning av lokalen. Vi kommer också ut och besöker verksamheten i samband med att anmälan kommer in. Du hittar blanketten, som heter Hygienlokal, Skolor mm, på vår sida för Blanketter.

Om du startar din verksamhet utan att ha gjort anmälan, kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift. Är du osäker på om din verksamhet behöver anmälas, så kontakta kommunen.

Avgifter

Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. De verksamheter som inte är anmälningspliktiga debiterar vi en timavgift när vi utför tillsyn.

Bygglov och bygganmälan

Verksamheten kan behöva bygglov eller bygganmälan. Ta därför alltid kontakt med bygglovshandläggare i ett tidigt skede.

Egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet i hygienlokaler eller badhus ska kontrollera verksamheten i ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att skydda människor från att få allergiska reaktioner eller utsättas för smitta, och att skydda miljön från att ta skada. Egenkontrollens omfattning beror på vilken typ av verksamhet det är och hur stor den är.

Det är viktigt att du är medveten om vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel kunskap om smittspridning och hur produkterna påverkar miljön. Du ska också vara väl bekant med vilka lagar och regler som gäller för din verksamhet.

Riskavfall

Stickande och skärande avfall samt övrigt farligt avfall hanteras separat och läggs i speciella avfallsburkar. Hämtning och emballage beställs hos avfallsmottagare som är godkänd för att ta hand om sådant avfall.

Lämplig lokal och bra rutiner

Om hygienen brister i en hygienlokal kan det i värsta fall överföras smittor som hepatit B och C, hiv-virus och multiresistenta bakterier. För att minimera den risken behöver du ha en speciell plats för sterilisering, och utforma lokalen så att sterila och icke-sterila material ligger åtskilda. En god handhygien som är enkel att sköta krävs också.

Det här är viktigt att tänka på i hygienlokaler där det finns risk för blodsmitta:

  • Lokalerna ska vara utformade och inredda så att de är lätta att rengöra och inte drar till sig onödigt mycket damm och bakterier, som till exempel textilier kan göra.
  • Instrument och redskap måste rengöras och steriliseras och desinficeras för varje ny kund för att minimera risken för att sprida sjukdomar mellan kunder.
  • När man utför hygienisk behandling är det viktigt att man har tydliga och funktionella rutiner för rengöring, sterilisering och desinficering så att lokaler och instrument inte sprider smitta.
  • Det krävs mycket från en verksamhet för att upprätthålla en god hygienisk miljö. Rätt förutsättningar måste finnas både i lokalen och hos personalen som arbetar där.

Fick du hjälp av informationen på sidan?