Köldmedier

Ett köldmedium är ett ämne som kan transportera värme från en kallare plats till en varmare.

Köldmedier ger energi till bland annat kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. En del kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar eller värmepumpsutrustningar innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser. Det ställs speciella krav på dig som använder den sortens anläggningar.

Anmälan och årsrapportering – senast den 31 mars

Innan du installerar eller gör om en anläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer, ska det anmälas till kommunen. Anläggningar som innehåller mer än 5 ton CO2e ska kontrolleras regelbundet för läckage. Hur ofta din anläggning ska kontrolleras beror på mängden och typen av köldmedium.

Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e ska du varje år skicka in en årsrapport till kommunen. Aggregat på under 5 ton CO2e ska inte räknas in. Rapporten ska ha kommit in till kommunen senast den 31 mars, och i den ska du sammanfatta alla kontroller från föregående år.

Kontrollerna av anläggningen ska göras av certifierad personal, och det är ditt ansvar att kontrollera att certifikatet är giltigt. Det kan du göra på webbplatsen Incert Online.

Nya regler från 1 januari 2020

Förbud mot påfyllning av köldmedier med ett GWP-värde överstigande 2500 gäller från och med den 1 januari 2020 . De vanligaste förekommande köldmedierna som påverkas av detta är R404A och R507. Ta kontakt med din kyltekniker eller oss på Bygg & Miljö om du har frågor!

Läs mer om nya reglerna

Vägledning för butiker och andra verksamheter som blir berörda av förbudet

EUROPAPARLAMEN TETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, förbudet hittas i artikel 13 – kontroll av användning

Installera nytt aggregat

Ska du installera ett aggregat på 14 ton CO2e eller mer, ska detta anmälas till kommunen i god tid före installationen. Kravet att anmäla gäller både vid nya verksamheter och vid utökningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?