Systematiskt brandskyddsarbete

Alla byggnader och anläggningar måste ha ett skäligt brandskydd. Det medför att brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt (SBA) inom alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du inom din verksamhet på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Skriftlig dokumentation av brandskyddet behövs för byggnaden när:

 • Brandskyddet inte kan beskrivas enkelt
 • Speciellt underhåll krävs för att upprätthålla brandskyddet
 • Brandskyddet är beroende av automatisk eller manuell styrning av brandtekniska installationer
 • Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull

Skriftlig dokumentation av brandskyddet behövs för verksamheten när:

 • Verksamheten medför stor risk för att brand uppstår eller sprider sig
 • Anläggningen omfattar stora personantal
 • Verksamheten innefattar sovande personer med dålig lokalkännedom
 • Förutsättningarna för verksamheten förändras ofta
 • Utrymningsvägar riskerar att blockeras i en nödsituation

Skriftlig dokumentation av brandskyddet behövs för organisationen när:

 • Verksamhetens brandskydd bygger på en organisation där flera personer är engagerade i utformning och upprättande av det systematiska brandskyddsarbetet
 • Aktivt deltagande av personal vid brand eller tillbud förutsätts
 • Brandskyddet är beroende av ett fungerande samarbete mellan personalen

Fick du hjälp av informationen på sidan?