Omfattning av brandskydd

Ett systematiskt brandskyddsarbete omfattar ett antal viktiga delmoment. här under följer vad räddningstjänsten Skånemitt anser ska ingå.

Ansvar

Det är viktigt med tydliga ansvarsförhållande såväl juridiskt (den som är ansvarig för hela verksamheten) som för brandskyddsarbetet om detta delegeras.

Organisation

När ansvaret tydliggjorts behöver en organisation utformas. Den ansvarige kan inte själv svara för allt brandskyddsarbete. Organisationens storlek och omfattning beror på riskbilden och storleken i verksamheten. I det flesta fall brukar en brandskyddsorganisation om två eller tre nivåer räcka. Exempelvis:

 • Nivå 1 Brandskyddsansvarig (chef eller den som denne utser)
 • Nivå 2 Avdelningsansvarig
 • Nivå 3 Anställd

Organisationen bör motsvara den dagliga organisation som finns på arbetsplatsen. I annat fall kommer den aldrig att fungera vid nödläge.

Utbildning

Varje del i organisationen behöver stöd i sin uppgift. Detta ges via utbildning och information angående rollen i organisationen samt hur brandskyddet är utformat. Rollen behöver också tränas, till exempel genom brand- och utrymningsövning eller genom särskild brandutbildning. För att få kontinuitet i organisationen kan en enkel utbildningsplan tas fram som anger vem som ska ha utbildning och information, när denne ska ha det och hur hen ska få det. Övningar av personalen bör finnas med.

Instruktioner och rutiner

För vissa objekt krävs särskilda instruktioner och riktlinjer. Det kan gälla organisatoriska frågor som minimibemanning, utbildning av nyanställda och vikarier eller mer praktiska åtgärder som rökförbud, rutiner för heta arbeten, stängning av branddörrar med mera.

Dokumentation av brandskyddet

En mycket viktig del av brandskyddsarbetet är dokumentationen av såväl det organisatoriska som byggnadsspecifika brandskyddet. I annat fall blir brandskyddsarbetet svårt att förmedla till organisationen och svårt att följa upp. Omfattningen på dokumentationen varierar med objektets storlek och riskbild. Det allmänna rådet anger att: ”Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som sker”.

För mindre enklare objekt behövs inte någon skriftlig dokumentation om brandskyddet kan kommuniceras på annat sätt.

Drift och underhåll

En del byggnadstekniska brandskyddsåtgärder bör kontrolleras av såväl egen som extern personal för att säkerställa drift. Exempel på sådana brandskyddsåtgärder är:

 • Brandlarm – internt en gång i månaden, externt var 15:e månad
 • Utrymningslarm – internt en gång i månaden, externt var 15:e månad
 • Magnetupphängda branddörrar – internt enligt kontrollplan, externt en gång per år
 • Handbrandsläckare, annan släckutrustning – internt enligt kontrollplan, externt en gång per år
 • Rökluckor – internt enligt kontrollplan, externt en gång per år

Kontroll och uppföljning

Genom införandet av ett kontrollsystem, exempelvis bestående av en uppgjord kontrollplan och en checklista med ett antal kontrollpunkter, säkerställs en systematisk och löpande kontroll av brandskyddet. Exempel på kontrollpunkter är:

 • Släckutrustning
 • Utrymningsvägar och nödutgångar
 • Utrymningsplan
 • Brandsektioneringar
 • Egenkontroll av el
 • Förbandslådor, belysning, utemiljö

Kontrollpunkterna bör kontrolleras enligt en uppgjord plan beroende på funktionstyp och utsatthet. Kontrollerna kan med fördel integreras med andra arbetsplatsronder.

En gång per år bör systemdokumentationen ses över och instruktioner och rutiner revideras. Det bör också finnas rutiner för tillbudsrapportering. Inför den regelbundna brandsynen behöver brandskyddsarbetet sammanställas så att det kan redovisas. En bra dokumentation underlättar tillsynen avsevärt, men framförallt ökar sannolikheten för ett bra brandskydd. Tillsynsprotokoll bör sparas och arbetas in i det övriga brandskyddsarbetet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?