Ängen

Ängens förskola har en fantastisk utemiljö med skog och lekplatser i närheten, och barnen har möjlighet att vara ute varje dag.

Våra ledord är trygghet, glädje, engagemang och inflytande. Vi öppnar och stänger på ett och samma ställe. Då träffas både små och stora barn, barnen träffar pedagoger som inte arbetar på avdelningen övriga tider på dagen. På så sätt lär vi alla känna varandra. Under större delen av dagen är de olika sidorna uppdelad i mindre grupper.

För oss är det viktigt att se och fånga upp barns lärande och att uppmuntra till nya idéer och nya erfarenheter. Därför arbetar vi på förskolan utifrån barnens intressen och erfarenheter. Vi är närvarande tillsammans med barnen. En pedagog finns med barnen och leder leken vidare tillsammans med barnen på olika sätt genom att tillföra material eller inspiration. I vår undervisning ligger fokus på att barnen ges tillfälle att utforska. Vi arbetar med samma tema i hela huset där aktiviteterna har ett tydligt syfte. Barnen får möjlighet att prova på själva, eftersom vi utgår från att barn kan.

Personalen använder sig av sina olika kompetenser och kan ge barnen ny inspiration till lärande genom undervisning i alla delar i förskolans läroplan, så som sång, musik, skogsäventyr, rörelse, målning, teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling, digitala verktyg och matematik.

Avdelningar

Det finns fyra avdelningar på förskolan, uppdelade på två sidor. På gula sidan är det Gullvivan och Smörblomman. På röda sidan är det Hallonet och Nyponet.

Hallonet och Nyponet finns runt 26 yngre barn och sex pedagoger. Vi samarbetar mycket mellan Hallonet och Nyponet. På röda sidan är det viktigt att barnen känner sig delaktiga när dagarna planeras. Vi utgår från barnens intressen, och bygger vidare på deras idéer. Vår undervisning sker i mindre grupper så att barnen får en lugnare miljö. Då får de lättare att göra sig hörda och påverka aktiviteterna. En stor del av de yngre barnens lärande sker i vardagen. Vi är alltid med när de upptäcker omvärlden och dokumenterar det barnen gör med text, bild och filmer.

Vi vill att alla barn och föräldrar känner sig trygga på Ängen. Vi arbetar mycket med att se alla barn och uppmärksamma det barnen säger och gör. Då skapar vi ett positivt klimat på förskolan. Omsorg är ett viktigt ledord på våra avdelningar, där omsorg och lärande utgör grunden i allt vi gör.

Gullvivan och Smörblomman arbetar sex pedagoger tillsammans med cirka 35 barn i åldrarna 3–5 år. Vi samarbetar mycket under dagen och har vissa aktiviteter tillsammans, bland annat utevistelse, gymnastik och vila.

Vår undervisning sker mindre grupper med olika projekt som utgår från barnens intressen. Hos oss vill vi skapa en lugn miljö för barnen, så att de har lättare att göra sig hörda och påverka aktiviteterna de är med i. Det är viktigt för oss att barnen får inflytande och delaktighet i vad vi gör på förskolan. Vi är närvarande pedagoger och i vår undervisning ligger fokus på att barnen ges tillfälle att utforska. Vi vill att barnen ska reflektera över vad de lär sig. Därför fotograferar och filmar vi mycket av det vi gör och använder bilderna och filmerna så att barnen får reflektera över sitt förändrade kunnande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?