Skogsgläntan

Runt bord med stolar inomhus i förskolemiljö.

Skogsgläntans förskola ligger i Ludvigsborg på gränsen mellan Höörs och Hörbys kommuner.

På förskolan finns sex avdelningar: Lönnen, Boken och Linden för de yngsta barnen, och Björken, Kastanjen, Eken för de äldre.

Som vårt namn antyder har vi verkligen skogen nära, både på vår egen gård och utanför gården. Att odla goda vanor kring utevistelse och rörelse är en av förskolans hjärtefrågor i vårt hälsofrämjande arbete. Vi vill att de goda vanorna ska ge kroppslig och själslig hälsa för alla i vår förskola, och vara livet ut.

Dit vill vi nå genom ett positivt förhållningssätt till barn och vuxna, delaktighet för alla, utevistelse och roliga naturupplevelser, rörelseglädje, sunda kostvanor och en ren och trivsam miljö.

Vårt viktigaste uppdrag är att se till att barnen får kärleksfull omvårdnad och känner trygghet och glädje hos oss på Skogsgläntan, och får stimulans och stöd i utveckling och lärande efter var och ens behov.

Våra mål

Demokratin är grunden i förskolan. Vi arbetar för att barnen ska lära sig att respektera alla människors lika värde, ta hänsyn till varandra och känna solidaritet med de svaga. I läroplanen framhålls hur viktig leken är för barns utveckling och lärande, och leken får stor plats i vår verksamhet.

Barnen ska få uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång, musik, bild, rörelse, drama och tal. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter när de planerar det dagliga arbetet. Förskolan ska också visa hur viktigt det är med miljöfrågor.

Avdelningar

Eken går barn mellan 2,5 och 5 år. Vi vill att alla barn ska känna trygghet, gemenskap, nyfikenhet och glädje under sin dag på förskolan. Det sociala samspelet är viktigt för oss och vi vill att barnen ska få bra kompisrelationer. Vi tycker också att det är viktigt att ha en tydlig struktur att känna igen sig i, samtidigt som vi är lyhörda för barnens intressen och idéer. Den fria leken får stort utrymme och vi vill att barnen alltid ska kunna leka i lugn och ro. Leken är viktig. När barnen leker kan de bland annat bearbeta sin vardag och olika saker de har upplevt. Under dagen försöker vi skapa bra balans mellan de fartiga lekarna och lite lugnare aktiviteter, och vi varierar mellan att vara ute och inne. Vi har gymnastik, skapande och teknik och skogsdag varje vecka. Vi ska alltid bemöta varje barn och vårdnadshavare med respekt och öppenhet, och på vår förskola är det en självklarhet att alla har lika värde.

Björken är en avdelning med barn som är mellan 2,5 och 5 år. Vårt mål är att fånga upp barnens intressen. Vi vill hjälpa och inspirera dem att utveckla intressena, bland annat genom att låta barnen skapa med olika material och anpassa rummen efter vad barnen gör. Bland annat har vi ett tema om fåglar, som startades genom att några barn lekte fågelskådarklubb. Vi är mycket ute och tar vara på den spännande miljö som finns runt förskolan. Barnen har döpt de olika platserna på vår förskola. Bland annat finns Broskogen, Stenstället och Ängen. Sagor och berättande är en självklar del av dagarna på Björken.

Kastanjen är en avdelning med barn mellan 3 och 5 år. Vårt mål är att barnen ska leka och lära tillsammans, och vi pedagoger är alltid med. För oss är det viktigt att skapa bra relationer och att ha roligt tillsammans. Vi uppmuntrar också barnen att bli självständiga och att tro på sig själva. Vi arbetar med olika projekt och tycker att det är spännande att undersöka och experimentera. Vi vill försöka förstå vad barnen gör, hur de tänker och vilka frågor och hypoteser de har. Då kan vi uppmuntra dem att fortsätta lära sig och utvecklas. Miljön på avdelningen är medvetet uttänkt och anpassad efter barnens intressen och behov. Här finns material som ska locka till nyfikenhet och lust att lära. Barn har olika sätt att lära sig, och med sinnliga upplevelser försöker vi upptäcka, utvecklas och ha kul tillsammans. För oss är det viktigt att ha ett gott samarbete med er föräldrar så att vi kan möta ert barn på bästa sätt.

Lönnen Lönnen är en yngrebarnsavdelning. Barnen får välja vad de vill göra när det är möjligt, eftersom det är viktigt att barnen har inflytande och känner delaktighet i sin vardag. Vi pedagoger finns nära barnen för att uppmuntra och stödja.
Vi lyfter fram det barnen är bra på och uppmärksammar de positiva sakerna(lösningsinriktat) som barnen gör, och använder ett positivt språkbruk. När vi tillrättavisar barnen berättar vi för barnen vad det önskvärda beteendet är istället för att säga nej eller inte. Vi uppmärksammar det barnen får göra, när barnen gör rätt. Då lär barnen sig detta av varandra. De positiva händelserna ska genomsyra vardagen på förskolan.
Vårt mål är att varje barn blir sett, känner sig omtyckt och respekterat, och att varje barn ska tro på sig själv och känna att de kan.
Föräldrar och andra vuxna ska känna sig väl bemötta och vi vill arbeta för en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet.
Vårt VIKTIGASTE uppdrag är att ge barnen trygghet och att vi har roligt tillsammans!!

Boken är en avdelning med barn som är mellan 1 och 3 år. Här delar vi upp oss i mindre grupper under dagen för att kunna tillgodose varje barns behov. Barnen får välja var de vill vara och vad de vill göra när det är möjligt, eftersom det är viktigt att de har inflytande och känner delaktighet i sin vardag. Vi lyfter fram vad barnet är bra på, och lägger märke till de positiva sakerna som barnen gör. Vi har också ett positivt sätt att prata. När vi tillrättavisar barnen ger vi dem alternativ på en bra sak som de kan göra i stället, och vi undviker att säga ”nej” eller ”inte”. I stället uppmärksammar vi det barnet får göra, och låter de positiva sakerna genomsyra vardagen på förskolan. Vårt mål är att varje barn blir sett, känner sig viktigt, omtyckt och respekterat, och att varje barn ska tro på sig själv och känna att de kan. Dessutom vill vi att alla barn ska utvecklas inom alla områden, och att föräldrar och andra vuxna ska ska känna sig väl bemötta och delaktiga. Men vårt allra viktigaste uppdrag är att ge barnen kärleksfull omvårdnad så att de känner sig trygga, och att vi har roligt tillsammans på förskolan.

På avdelning Linden går barn som är mellan 1-3 år. Vi arbetar för en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje barn kan utvecklas i sin egen takt och efter egen förmåga. Barnen ska känna trygghet med alla delar i verksamheten, med vuxna, barn, dagliga rutiner, aktiviteter och vi pedagoger är ständigt närvarande där barnen är.

Granen är en äldrebarnsavdelning där barnen är 3-5 år. Vi tycker det är viktigt med rutiner och struktur, för att på så sätt kunna skapa en trygg vardag för våra barn. Barnens nyfikenhet och intressen utformar vår undervisning och lärmiljöerna på avdelningen. Vi uppmuntrar barnen till att bli självständiga, att våga tro på sig själva och göra sin röst hörd. I leken får barnen möjlighet att utforska sin fantasi, samt bearbeta sina upplevelser i samspelet med varandra. Dagligen vägleder vi barnen i det sociala samspelet, ger de förutsättningar och verktyg för att hantera olika situationer i vardagen hos oss.

Fick du hjälp av informationen på sidan?