Junibacken

Junibackens förskola ligger i utkanten av Hörby tätort, nära underbar natur som ger näring åt fantasi och upptäckarlust.

På förskolan finns det tre avdelningar; Katthult 1-3 år, Saltkråkan 3-5 år och Bullerbyn 3-5 år. Vår pedagogiska verksamhet präglas av barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande.

Vi arbetar språkinriktat och språkutvecklande med barnen i fokus. Vi arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt med en tydlig struktur som skapar goda förutsättningar för barns utveckling.

Barnen ska inte bara stimuleras, de ska också utmanas i sitt lärande och få chansen att vara med och utforma sin lärprocess utifrån sina tankar och erfarenheter. Vår pedagogik utvecklas och förnyas, med barnens behov i centrum och barnen som utgångspunkt. Vi har samma värdegrund på förskolan och ett gott samarbete i huset. Vi är en förskola med glädje och inflytande i fokus.

Vi vistas gärna utomhus och tar vara på den miljö som finns i vår närhet. Vi strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och föränderlig lärmiljö, där alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt tänkande och lärande utifrån sina egna förutsättningar
Mål och arbetssätt

Förskolans mål

  • Vi har en anpassad och tillgänglig lärandemiljö utifrån varje barn behov.
  • Barnen skall uppleva att de får ta ansvar för och ha inflytande på sin utveckling och sin lärandemiljö samt ha insikt om social, psykisk och fysisk hälsa.
  • Barnen och pedagogerna ska uppleva sin arbetsmiljö som stimulerande.
  • Föräldrarna/vårdnadshavarna skall uppleva kontakten mellan hem och förskola som meningsfull och att de får stöd i sin föräldraroll.
  • Vi skall ha en bred kompetens i organisationen så att alla barns behov blir tillgodosedda.
    Glädje och positivitet ska genomsyra allt vi gör, upplever och utvecklar tillsammans.

Lpfö -18

Så här arbetar vi

Vi sätter barnet i centrum och utgår från varje barns behov och förutsättningar. Barn och pedagoger planerar och reflekterar kring verksamheten tillsammans, och utvecklar på det sättet lärmiljön. Leken har stor betydelse i vår verksamhet, både vid inlärning, stimulans av socialt samspel och rörelseglädje. Vi strävar efter en naturligt öppen och god relation till föräldrarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?