Animaliska biprodukter (ABP)

I livsmedelsverksamheter såsom butiker, restauranger och storkök kan det uppstå animaliska biprodukter (ABP).

Det är viktigt att du hanterar dem på rätt sätt för att minska risken för spridning av sjukdomar. Här kan du läsa om ABP och hur du ska hantera dem.

Lagstiftningen om ABP är utformad bland annat med anledning av den så kallade Galna Kosjukan (TSE). Lagstiftningen kom till för att reglera användningen av döda djur och animaliska produkter som inte räknas livsmedel för att minska risken för spridning av sjukdomar.

Vad är animaliska biprodukter?

Animaliska biprodukter är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter från djur och som inte är avsedda som livsmedel. I livsmedelsverksamheter uppstår ABP när livsmedel av olika skäl inte längre är möjliga att sälja eller distribuera. Om produkterna helt eller delvis består av delar som kommer från djurriket räknas de som ABP. Det kan som till exempel vara:

 • Före detta livsmedel
 • Styckningsrester, fiskrens och spill från chark
 • Matavfall
 • Produkter som återkallats från leverantör

Man delar in ABP i tre kategorier baserat på risk. Kategori 1 är den högsta risken och kategori 3 är den lägsta. Du kan läsa mer om kategorierna på Jordbruksverkets webbplats:
Kategorisering av animaliska biprodukter

Hantering av animaliska biprodukter

Du som ansvarar för en livsmedelsverksamhet ska identifiera vilka ABP som finns i verksamheten. Du ska också se till att verksamheten hanterar dem enligt lagstiftningen. Kommunen kontrollerar att du hanterar ABP på rätt sätt. Här är några viktiga punkter att tänka på vid hantering av ABP:

 • Separera ABP från livsmedel så att det inte riskerar att bli livsmedel igen av misstag, eller kommer i kontakt med livsmedel som ska säljas.
 • Märk upp och förvara ABP så att det tydligt framgår att det är ABP och inte längre livsmedel. Om man hanterar flera olika kategorier av ABP ska även kategori framgå.
 • ABP får bara transporteras av företag som är registrerade hos Jordbruksverket.
 • Vid transport av ABP måste det finnas ett handelsdokument. Den som skickar ABP ska spara en kopia på dokumentet i två år.
 • ABP får bara transporteras till en mottagare som har tillstånd för att ta emot ABP.

Före detta livsmedel

Före detta livsmedel är livsmedel som innehåller produkter med animaliskt ursprung och som inte längre är avsedda för användning som livsmedel till exempel livsmedel med trasig förpackning, livsmedel med passerat bäst före datum och/eller sista förbrukningsdag.

Matavfall

Matavfall är alla typer av matavfall, och inklusive använd matolja, från restauranger, storkök och andra typer av kök, även centralkök och hushållskök. Hit räknas till exempel bake-off av bullar och servering för direkt förtäring. Däremot inte färdigförpackade maträtter eller charkprodukter som du säljer över disk.

Återkallade livsmedel

Livsmedel kan bli återkallade av olika skäl. I flera fall kan livsmedel fortsätta att vara definierade som livsmedel. Om produkten räknas som ABP gäller samma krav som ovan. En livsmedelsanläggning får ta tillbaka produkter som den har levererat även om dessa övergår till ABP.

Förenklad hantering av ABP

En del produkter utgör en mindre risk, och du kan därför hantera dem med mindre krav på spårbarhet:

 • Mindre än 20 kg per vecka av ”före detta livsmedel” kan du skicka till förbränning (ordinarie avfallshantering)
 • Mjölk och mjölkprodukter, där det enda felet är förpackningsdefekter eller att de har passerat bäst före-datum, kan du skicka tillbaka till mejeriet utan krav på märkning och spårbarhet.
 • Matavfall från personalutrymmen och eventuell restaurangverksamhet knuten till verksamheten, kan du bortskaffa med ordinarie avfallshantering

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?