Ansök om serveringstillstånd

Här kan du läsa om hur du ansöker om serveringstillstånd och vad som krävs.

Det är viktigt att du läser noggrant och följer instruktionerna, för att processen ska gå så smidigt som möjligt.

Så här ansöker du om serveringstillstånd

1. Avgiften betalas först.

Avgiften betalas till bankgironummer 434-1046.
Under meddelande anger du ”serveringstillstånd” och ditt namn. De olika avgifterna kan du se om du går in på taxebestämmelser.

2. Fyll i hela ansökan samt alla bilagor och kontrollera att du dessutom har bifogat samtliga handlingar som efterfrågas. 

Handlingar som ska bifogas ansökan

1. Kvitto på betald ansökningsavgift

2. Budget för första årets drift, bilaga nr 2

Budget för första årets drift ska bifogas. Av budgeten ska framgå intäkter, kostnader och resultat på årsbasis.

3, Beskrivning av verksamhetens inriktning, bilaga nr 3

Av beskrivningen ska framgå restaurangens inriktning dag- och kvällstid. Även målgrupp som restaurangen vänder sig till sak uppges. Av beskrivningen ska framgå vilka öppettider restaurangen ska ha och om dans, musikuppträdande eller spelverksamhet ska finnas.

4. Redogörelse och styrkande av finansiering bilaga nr 4

Redogörelse om finansiering
Till ansökan ska bifogas en redogörelse som visar hur den sökande finansierat köp av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Redogörelsen ska även visa varifrån pengarna kommer.

Styrkande av finansiering
För att styrka uppgifterna ska verifikationerna över transaktionerna bifogas, t ex kontoutdrag, överföringar mellan konton, lånehandlingar/avtal med mera.

Privata lån
Är det fråga om privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer/organisationsnummer för privata långivare ska stå angivet på lånehandlingen. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas.

5. Meny, bilaga nr 5

Menyn över mat- och dryckesutbud ska bifogas. Såväl förrätter, huvudrätter som efterrätter ska erbjudas. I dryckesutbudet ska även olika lättdrycker ingå.
Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter såsom pizzaslice, korv och paj. Enbart chips och nötter anse inte vara maträtt. Avser ansökan ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska det finnas ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Utrustningen  måste hålla en viss standard. Det är t ex inte tillräcklig utrustning med en lägenhetsspis och en mikrovågsugn.

6. Kunskaper i alkohollagen samt kunskapsprov, bilaga nr 6

En förutsättning för att beviljas serveringstillstånd är att sökanden har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. För att visa sina kunskaper i lagen ska den sökande göra ett kunskapsprov.

Vem ska ha kunskaper i alkohollagen?
Kunskaper i alkohollagstiftningen måste finnas hos personer med betydande inflytande och som är aktiva i serveringsrörelsen. I mindre aktiebolag, handelsbolag eller dylikt bör minst hälften av personerna med inflytande som är aktiva i rörelsen ha dokumenterade kunskaper i alkohollagstiftningen. I större företag som t ex restaurangkedjor får det anses tillräckligt om kunskaper i alkohollagstiftningen finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning.

Styrkande av kunskaper
Den som vill undantas från skyldigheten att göra kunskapsprovet måste styrka sina kunskaper.
Undantag från skyldigheten att göra kunskapsprov är
1. sökanden som redan har stadigvarande serveringstillstånd på ett annat serveringsställe och som det inte finns någon anledning att ifrågasätta kunskapen hos eller
2. sökanden som har högst tre år tidigare avlagt kunskapsprovet med godkänt resultat.

Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens Folkhälsomyndighet. Provet gör hos Socialförvaltningens Myndighetsenhet i Hörby kommun.
Folkhälsomyndighetens information om kunskapsprovet

7.  Anmälan om serveringsansvarig personal bilaga nr 7

Samtliga personer som ska vara serveringsansvariga ska anges med namn och personnummer. En serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och det är tillståndshavaren som har ansvar för att den serveringsansvariga har den kunskap som krävs. Ny lista på serveringsansvariga ska alltid meddelas om det blir någon ändring.

8.  Ägarförhållanden vid bolag bilaga nr 7

I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger bolaget.
Aktiebolag ska ägarförhållandena styrkas med aktiebok. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna.
Om bolaget ingår i en koncern, ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Av organisationsskissen ska också framgå vilka enskilda personer som äger koncernmoderbolaget.
Handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsstämmoprotokoll som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.

Dessutom ska följande handlingar bifogas

1. Ritning över lokaler och eventuell uteservering

Ritningen ska visa hela serveringsstället, dvs. alla lokaler som hör till verksamheten, även t.ex. källarlokaler. Ritningen ska vara skalenlig. Serveringslokalen, dvs. det område där gästerna får vistas med alkoholdryck, ska vara tydligt markerad på ritningen. I serveringslokalen får t.ex. inte ingå rökrum, toaletter, yta bakom bar, förrådsutrymmen, kök och andra personalutrymmen. Av ritningen ska framgå vad som är matsal samt antal sittplatser vid bord och ståplatser vid ev. bardisk. Av ritningen ska även framgå gatunamn på omkringliggande gator.
Om ansökan även avser uteservering ska även den markeras med antalet sittplatser och hur den är placerad i förhållande till restaurangen.

2. Konkursfrihetsintyg från bolagsverket på sökande/n

3. Registreringsbevis från bolagsverket

Beviset får inte vara äldre än tre månader. Har du ännu inte fått ditt registreringsbevis kan du börja med att bifoga en kopia av nyregistrering eller ändringsanmälan till Bolagsverket. När du väl får ditt registreringsbevis ska du sända en kopia av det till Myndighetsenheten.
Är sökande en förening kan man inte få något registreringsbevis, då ska personbevis lämnas in.

4. Personnummer utdrag från Bolagsverket

Utdraget ska ange vilka aktiebolag och handelsbolag personerna ingår i och har varit verksamma i.

5. Hyreskontrakt

Hyreskontrakt för lokalen ska bifogas. Vid andrahandsuthyrning krävs godkännande från fastighetsägaren/hyresvärden.

6.  Registrering av livsmedelsanläggning hos bygg- och miljönämnden

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning. Registreringen ska vara utställd på det bolag som söker tillstånd och inte på eventuell tidigare ägare.

7. Tillståndsbevis från polismyndigheten

En uteservering på offentlig mark ska kopia av tillståndsbevis från polisen bifogas ansökan, som visar rätten att använda marken för servering.

8. Kassaapparat

Bekräftelse från Skatteverket att kassaapparat är anmäld

9. Utdrag från Skatteverket

Utdrag från Skatteverket om att det finns F-skatt, moms och arbetsgivareregistrering

10. Eventuell fullmakt

Om ombud används ska fullmakt bifogas.

11. När man ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs att det dessutom finns ett eget kök i anslutning till serveringslokalen.

Utrustningen måste hålla en viss standard. Det är t.ex inte tillräcklig utrustning med en lägenhetsspis och en mikrovågsugn.

Ansökningsblanketter

Du gör dina ansökan genom de blanketter som du hittar här. 

Ansökan med bilagor och kvitto på inbetald avgift skickas till

Hörby kommun
Bygg och miljö
242 80 Hörby

Du som söker visar din lämplighet dels genom att lämna in alla uppgifter som krävs, dels genom att faktan du lämnat in stämmer. Vi gör även en prövning av personlig lämplighet hos andra som har betydande inflytande i rörelsen, som ekonomiska intressenter, aktieägare eller platschef.

Remisser och kompletteringar

Ibland kan remissvar från andra myndigheter försvåra möjligheten att få alkoholtillstånd. Det kan handla om begångna brott eller tidigare skatteskulder. Utredningen kan starta först när alla begärda handlingar har kommit in. Hur lång tid utredningstiden tar beror på hur komplett din ansökan är, och det kan också krävas kompletteringar under utredningens gång. Du har alltså allt att vinna på att lämna in en komplett ansökan redan från början.

Den ekonomiska delen i utredningen kan vara ganska omfattande. Vi behöver veta varifrån pengarna kommer som finns i rörelsen. Det betyder att du behöver visa upp hur verksamheten har finansierats.

Att överklaga till förvaltningsrätten

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du göra en överklagan till förvaltningsrätten. I din överklagan ska du

  • tala om vilka beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets nummer (diarienumret)
  • redogöra för dels varför du anser att socialnämndens beslut är felaktigt, dels hur du anser att beslutet skall ändras.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?